INTERPOLATION

/برچسب: INTERPOLATION

آبان ۱۳۹۷

درون یابی فضایی به روش کریگینگ بیزی تجربی

توسط |۱۳۹۷-۸-۵ ۲۲:۳۳:۲۷ +۰۰:۰۰آبان ۵ام, ۱۳۹۷|arcgis|

درون یابی فضایی به روش کریگینگ بیزی تجربی[1] این روش یک روش درون یابی زمین آماری است که سختی های مربوط به ساختن یک مدل کریگینگ معتبر را خودکار می نماید. به عبارت دیگر، در تحلیل های زمین آمار نیاز به تنظیم دستی پارامترها به منظور دستیابی به نتایج دقیق است، اما در روش کریگینگ [...]

شهریور ۱۳۹۷

نقشه خطای استاندارد در زمین آمار GIS | عدم قطعیت

توسط |۱۳۹۷-۶-۲۳ ۲۱:۵۹:۰۳ +۰۰:۰۰شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۷|arcgis|

در مباحث مرتبط با روشهای مختلف میانیابی یا درون یابی در GIS ، گروه روشهای زمین آمار نقش بسیار مهمی دارند. در این میان روش میان یابی زمین آمار کریگینگ عمدتاً نتایج قابل قبولی را ارائه می کند. اما یکی از ویژگی های این روش امکان تهیه نقشه خطای استاندارد در زمین آمار است که [...]

انواع روشهای میانیابی کریجینگ

توسط |۱۳۹۷-۶-۲۲ ۲۰:۱۴:۵۷ +۰۰:۰۰شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۷|arcgis|

کریجینگ عبارت است از یک روش برآورد زمین آماری است که برپایه متحرک وزن دار استوار می باشد. به طوری که می توان گفت این روش بهترین برآورد کننده خطی نااریب می باشد (تقی زاده مهرجردی و همکاران،1387) روشهای میانیابی کریجینگ متنوع هستند که در این پست به آنها می پردازیم. در کاربرد این روش و برتری [...]

شهریور ۱۳۹۷

آموزش میانیابی در Surfer

توسط |۱۳۹۷-۶-۱ ۲۳:۵۷:۱۶ +۰۰:۰۰شهریور ۱ام, ۱۳۹۷|Surfer|

در این آموزش قصد داریم شیوه اجرای فرایند میانیابی در Surfer را ارائه کنیم. مبنای این آموزش بر اساس نسخه 15 است. با مجموعه آموزشهای Surfer آکادمی سامانه اطلاعات مکانی همراه باشید میان یابی یا درون یابی که بعنوان Interpolation شناخته می شود فرایندی است که می توان بر اساس تعدادی نقطه معلوم یک متغیر را [...]

دی ۱۳۹۶

توابع پایه شعاعی یا RBF در ArcGIS

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۳۰:۲۹ +۰۰:۰۰دی ۱۹ام, ۱۳۹۶|arcgis|

اصول کلی روش میان یابی توابع پایه شعاعی Radial Basis Function روش های توابع پایه ی شعاعی RBF، یک سری از تکنیک های میانیابی دقیق اند، به عبارت دیگر، سطح باید از میان هر مقدار نمونه اندازه گیری شده، عبور کند. پنج تابع پایه ی متفاوت وجود دارد: Thin plate spline Spline with tension Completely regularized [...]

آموزش میان یابی چند جمله ای محلی Local Polynomial Interpolation

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۳۱:۳۱ +۰۰:۰۰دی ۱۸ام, ۱۳۹۶|arcgis|

آموزش روش میان یابی چند جمله ای محلی LPI Local Polynomial Interpolation میانیابی به روش چندجمله ای عام، یک چندجمله ای را برای تمام سطح، برازش می کند. ولی در میانیابی به روش چند جمله ای محلی، چندین چندجمله ای معین در درون هر همسایگی همپوشانی شده برازش می-شوند. یک چندجمله ای عام مرتبه ی [...]

معرفی تکنیک های درون یابی

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۳۴:۳۵ +۰۰:۰۰دی ۱۲ام, ۱۳۹۶|arcgis|

به طور کلی می توان تکنیک های درون یابی را به دو دسته تقسیم بندی کرد: درون یابی زمین آمار درون یابی جبری تکنیک های درون یابی جبري، سطوح را از نقاط اندازه گيري شده، مبتني بر هر يک از دو مدل، اندازه ي همساني يا مشابهت مثل IDW يا درجه هموارسازي مثلاًRBF  بوجود [...]

آبان ۱۳۹۶

میان یابی با روش Kriging در ArcGIS

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۴۳:۱۵ +۰۰:۰۰آبان ۲۷ام, ۱۳۹۶|arcgis|

چگونگی اجرای میان یابی با روش Kriging روشهاي ميانيابي  Spline و  IDW جز روش هاي جبري محسوب مي گردند. اما میان یابی با روش Kriging جز روش هاي زمين آمار است که مبتني بر مدلهاي آماري شامل خودهمبستگي مي باشند. از اين روشها نه تنها براي برآورد رويه يک سطح استفاده مي شود بلکه [...]

میان یابی با روش Spline در ArcGIS

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۴۳:۴۳ +۰۰:۰۰آبان ۲۷ام, ۱۳۹۶|arcgis|

میان یابی با روش Spline چگونه انجام می گیرد؟ میان یابی با روش Spline  ارزش ياخته ها بر اساس يک تابع رياضي که ميزان خميدگي و انحناء کلي سطح را به حداقل مي رساند محاسبه مي گردد و يک سطح نرم و يکنواخت را ايجاد مي نمايد که دقيقاً از نظر ارزش از بين [...]

میان یابی با روش IDW در ArcGIS

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۴۳:۵۸ +۰۰:۰۰آبان ۲۶ام, ۱۳۹۶|arcgis|

میان یابی با روش IDW وزندهي بر اساس فاصله معکوس در میان یابی با روش IDW با گرفتن ميانگين از ارزش نقاط نمونه برداري شده، ارزش نهايي ياخته هاي لايه رستر خروجي را برآورد مي کند. هرچه نقطه نمونه برداري شده به مرکز ياخته اي که قرار است ارزش آن را برآورد نمود نزديکتر [...]

بارگذاری پست های بیشتر