Geostatistical

/برچسب: Geostatistical

شهریور ۱۳۹۷

نقشه خطای استاندارد در زمین آمار GIS | عدم قطعیت

توسط |۱۳۹۷-۶-۲۳ ۲۱:۵۹:۰۳ +۰۰:۰۰شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۷|arcgis|

در مباحث مرتبط با روشهای مختلف میانیابی یا درون یابی در GIS ، گروه روشهای زمین آمار نقش بسیار مهمی دارند. در این میان روش میان یابی زمین آمار کریگینگ عمدتاً نتایج قابل قبولی را ارائه می کند. اما یکی از ویژگی های این روش امکان تهیه نقشه خطای استاندارد در زمین آمار است که [...]

دی ۱۳۹۶

معرفی تکنیک های درون یابی

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۳۴:۳۵ +۰۰:۰۰دی ۱۲ام, ۱۳۹۶|arcgis|

به طور کلی می توان تکنیک های درون یابی را به دو دسته تقسیم بندی کرد: درون یابی زمین آمار درون یابی جبری تکنیک های درون یابی جبري، سطوح را از نقاط اندازه گيري شده، مبتني بر هر يک از دو مدل، اندازه ي همساني يا مشابهت مثل IDW يا درجه هموارسازي مثلاًRBF  بوجود [...]

تهیه نقشه Voronoi در ArcGIS

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۳۴:۵۹ +۰۰:۰۰دی ۱۱ام, ۱۳۹۶|arcgis|

آموزش روش تهیه نقشه Voronoi در ArcGIS نقشه Voronoi  از يک سري چندضلعي ها که در پيرامون موقعيت نقاط نمونه برداري شده شکل گرفته اند، ايجاد مي شود. چندضلعي هايVoronoi  طوري ايجاد شده اند که هر موقعيت در درون چندضلعي نسبت به نقاط نمونه برداري شده، به نقطه ي نمونه برداري شده اي که در [...]

دی ۱۳۹۶

آزمون توزیع داده ها با ابزار QQ Plot

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۳۵:۳۷ +۰۰:۰۰دی ۱۰ام, ۱۳۹۶|arcgis|

آزمون توزیع داده ها با ابزار QQ Plot نرمال براي داده ها، توزيع تجمعي با مرتب سازي داده ها توليد مي شود و گرافي از مقادير مرتب شده را در مقابل مقادير توزيع تجمعي توليد مي کند (درصدي از مقادير که زير مقدار قرار دارند). در این نمودار ميانيابي خطي بين مقادير استفاده مي [...]

آزمون توزیع داده ها در ArcGIS با ابزار Histogram زمین آمار

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۳۶:۲۰ +۰۰:۰۰دی ۱۰ام, ۱۳۹۶|arcgis|

آزمون توزیع داده ها در ArcGIS با ابزار Histogram زمین آمار ابزار هيستوگرام درESDA  يک توصيف تک متغيره از داده ها را فراهم مي آورد. اين ابزار فراواني توزيع را براي مجموعه داده ي مورد علاقه ي ما فراهم مي آورد و خلاصه وضعيت آماري را محاسبه و ارائه مي کند. فراواني توزيع فراواني [...]

آموزش زمین آمار در GIS

توسط |۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۴۰:۰۷ +۰۰:۰۰دی ۱۰ام, ۱۳۹۶|arcgis|

آموزش زمین آمار در GIS زمین آمار چیست؟ زمين آمار از نقاط نمونه برداري شده اي که در موقعيت هاي مختلف زمين انتخاب مي شوند، استفاده کرده و سطوح پيوسته اي را به روش ميانيابي ايجاد مي کند. نقاط نمونه برداري شده، ويژگي هاي کمي برخي پديده ها مانند تشعشع هاي ساطع شده از [...]