انواع پيچ هاي کلی در تحلیل شبکه GIS

پيچ هاي کلي براساس زواياي پيچ به ۴ طبقه اصلي رده­ بندي مي­ شوند.

  • پيچ­ هاي مستقيم
  • پیچ های معکوس
  • پیچ های راست
  • پیچ های چپ

وسيله نقليه ­اي که از يک تقاطع مي­ گذرد بايد يکي از اين ۴ نوع پيچ (گردش) را انجام می دهد.

براي نشان دادن چگونگي طبقه بندي يک پيچ به يکي از اين ۴ نوع پیچ، با نمودارهاي زير پيکان هاي سفيدي دارند که نشان دهنده حرکت يک وسيله نقليه از تقاطع است. نمودار کلوچه­ اي که از جعبه ابزار Global Turn Delay Evaluator گرفته شده طوري جهت ­دار شده که وسيله نقليه از مرکز ناحيه قرمز رنگ در پايين دايره به يک تقاطع نزديک مي­ شود. هنگامي که زاويه پيچ از يک لبه به لبه ديگر، وسيله نقليه را به سمت ناحيه آبي رنگ متوجه مي­ کند وسيله ­نقليه يک پيچ چپ را انجام داده است. هنگامي که زواياي وسيله نقليه به سمت ناحيه سبز رنگ است، يک پيچ مستقيم را انجام داده است، نواحي زرد و قرمز به ترتيب پيچ­ هاي راست و معکوس ­اند.

انواع پيچ هاي کلی در تحلیل شبکه GIS

تغيير زوايايي که پيچ­ ها را طبقه­ بندي مي ­کنند امکان­پذير است. بطور مثال، مي­توانيد براز پيچ­ هاي مستقيم را باريک کرده و براز پيچ ­هاي معکوس را عريض کنيد که بالطبع بر برازهاي پيچ راست و چپ تاثير مي­ گذارد. با اين کار، پيکان هايي که پيچ ­هاي مستقيم و راست و نمودارهاي فوق را نمايش مي­ دهند، متقابلاً به پيچ­ هاي چپ و معکوس درنمودارهاي زير مجدداً طبقه ­بندي مي­ شوند.

انواع پيچ هاي کلی در تحلیل شبکه GIS

 از آنجايي که طبقه بندي پيچ مي ­تواند تغيير کند، Penalty پيچ نيز مي­ تواند تغيير کند. بطور نمونه، پيچ مستقيم اوليه ممکن است تنها ۲ ثانيه Penalty داشته باشد درحالي که همين پيچ که به عنوان پيچ چپ در دومين نمودار مجدداً طبقه ­بندي شده ممکن است Penalty ۵ ثانيه­ اي داشته باشد.

[۱] wedge

معرفی و کاربرد پيچ ها شبکه GIS

پيچ­ ها براساس پايگاني­ ها

مدت زماني که براي طي کردن يک تقاطع نياز است، اغلب بستگي به حجم ترافيک عرضي دارد، بعلاوه، حجم ترافيک احتمالاً با پايگاني­ هاي جاده ارتباط دارد. بطور نمونه، يک پيچ چپ از يک جاده محلي به سمت يک جاده فرعي، عموماً مستلزم منتظر شدن براي رفع ترافيک يا چراغ راهنمايي است که جاده فرعي را راه بدهد. در عين حال، پيچ ­هاي چپ از جاده­ هاي محلي به سمت جاده ­هاي محلي ديگر، تمايل به تاخير کوتاه ­تري دارند زيرا ترافيک عرضي کمتري وجود دارد و معمولاً تنها يک تابلوي ايست موجود است.

اگر شبکه شما از پايگاني استفاده مي ­کند، ارزياب تاخيري پيچ کلي قادر به مدل­سازي پنالتي­ هاي پيچ با جزئيات بيشتر است آن هم با رده­ بندي پيچ ­ها بر اساس اينکه آيا ۲ جاده ­اي که متقاطع­ اند، جاده محلي، فرعي يا اصلي است و يا هر نوع ترکيبي از آن هاست. بنابراين مي­ توانيد انتخاب کنيد که به پيچ­ هاي چپ از جاده­ هاي محلي به جاده ­هاي فرعي، پنالتي ۱۰ ثانيه­ اي بدهيد در حاليکه به پيچ­ هاي چپ از جاده­ هاي محلي به جاده ­هاي فرعي، پنالتي ۲ ثانيه­ اي بدهيد.

ارزياب تاخيري پيچ کلي تنها با ۳ نوع کلاس جاده ­اي کار مي­ کند چرا که استفاده هرچه بيشتر باعث ايجاد ترکيبات پيچي بيش از حدي مي­ شود. به همين دليل، و بدليل اينکه بيش از ۳ تراز پايگاني مي ­تواند در يک مجموعه داده شبکه وجود داشته باشد، ارزياب تاخيري پيچ کلي نياز دارد که شما پايگاني­ ها را به ۳ کلاس جاده ­اي گروه ­بندي کنيد: محلي، فرعي و اصلي.

با کليک کردن دکمه Road Classes که روي جعبه ابزار Global Turn Delay Evaluator است مي­ توانيد پايگاني­ ها را طبقه­ بندي کنيد.

هنگاميکه شبکه­ تان از پايگاني­ ها استفاده نمي­ کند، تمام پيچ­ ها، قسمتي از يک کلاس عارضه در نظر گرفته مي­ شوند: يعني جاده ­هاي محلي.

[fusion_woo_shortcodes]

[/fusion_woo_shortcodes]
S Faraآسام

پیش به سوی قله...

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها