توابع ریاضی رستری در ArcGIS

برای اعمال روابط ریاضی بر روی داده های رستری می توان از توابع ریاضی رستری در ArcGIS استفاده کرد. این توابع همگی در جعبه ابزار Math tools دسته بندی شده اند.

مهمترین توابع ریاضی رستری در ArcGIS کدامند:

در جعبه ابزار Math سه دسته کلی به همراه تعداد زیادی ابزار قرار گرفته که برای محاسبات ریاضی بر روی داده های رستری بکارگرفته می شوند.

سه زیرمجموعه جعبه ابزار Math عبارتند از:

 • Bitwise در این بخش توابع و عملگرهای بیتی قرار گرفته اند که شامل ابزارهای زیر می شوند:

  • Bitwise and : اگر بیت متتاظر در دو عملوند برابر یک باشد، بیت متناظر در نتیجه عملیات یک خواهد شد و در غیر اینصورت صفر می شود.
  • Bitwise Left Shift :شیفت به سمت چپ می باشد.به این صورت که بیتهای عملوند سمت چپ آن را به اندازه متغیر سمت راست به چپ شیفت پیدا میکند
  • Bitwise Not : نتیجه NOT منطقی روی بیت های متغیر را بر میگرداند، به این صورت که اگر بیتی آن متغیر صفر باشد آن را یک و اگر یک باشد آن را صفر خواهد کرد.
  • Bitwise Or : اگر بیتی با ارزش یکسان در هر یک از دو عملوند یک باشد در نتیجه این عملیات بیت متناظر یک خواهد شد.
  • Bitwise Right Shift :شیفت به راست می باشد.بیت های متغیر سمت چپ به اندازه متغیر سمت راست به راست منتقل خواهد شد.
  • Bitwise XOr : نتیجه عملیات متطقی XOR  را  برمیگرداند. به این صورت که در بیت های با ارزش یکسان در دو متغیر اگر فقط یکی از آنها یک باشد در نتیجه آن بیت یک خواهد شد.

عملگرهای بیتی نتیجه عملیات های منطقی روی بیت های دو عملوند را باز می گرداند.

 • Logical : در این بخش توابع و عملگرهای منطقی قرار گرفته است که شامل ابزارهای زیر می شوند:

  • Boolean And
  • boolean Not
  • Boolean Or
  • Boolean XOr
  • Combinatorial and
  • Combinatorial Or
  • Combinatorial XOr
  • Diff
  • Equal to
  • Greater than
  • Greater than equal
  • InList
  • Is Null
  • Less than
  • Less Than Equal
  • Not Equal
  • Over
  • Test
 • Trigonometric: در این بخش ابزارهای مرتبط با توابع مثلثاتی قرار گرفته که شامل ابزارهای زیر می شوند:

  • ACos
  • ACosH
  • ASin
  • ASinH
  • ATan
  • ATan2
  • ATanH
  • Cos
  • CosH
  • Sin
  • SinH
  • Tan
  • TanH

علاوه بر سه دسته فوق تعدادی ابزار نیز در این بخش قرار گرفته که عبارتند از:

 • abs
 • Divide
 • Exp
 • Exp10
 • Exp2
 • Float
 • Int
 • Ln
 • Log10
 • Log2
 • Minus
 • Mod
 • Negate
 • Plus
 • Power
 • Round Down
 • Round up
 • Square
 • Square root
 • Times

 

برای تسلط کامل و جامع به نرم افزار ArcGIS کلیک کنید

 

برچسب‌ها:
آسام

آکادمی سامانه اطلاعات مکانی یک مرجع تخصصی و کاربردی برای آموزشهای GIS و RS است.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*