جعبه ابزار Analysis Tools را شکار کن…!

//جعبه ابزار Analysis Tools را شکار کن…!

جعبه ابزار Analysis Tools را شکار کن…!

145,000تومان

مدت زمان: 420 دقیقه

حجم فایل: 2 گیگابایت

کیفیت: HD

تعداد قسمتها: 14 قسمت

سال انتشار: 1395-1396

مدرس: محمود سلطانیان 

دانلود سرفصل کامل مجموعه

توضیحات

مدت زمان: ۴۲۰ دقیقه (۷ ساعت آموزش کاربردی و عملی)

حجم فایل: ۲ گیگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

دانلود سرفصل کامل مجموعه

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

این مجموعه به صورت کاملاً کاربردی و عملی جعبه ابزار Analysis Tools را آموزش می دهد که شامل ۴ گروه از ابزار ها می گردد:

مدت زمان:  ۳۸ دقیقه

حجم فایل: ۱۵۰ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • ترکیب نقشه های وکتوری
 • استفاده از ابزار Merge
 • کاربردی ابزار Merge در ArcMap
 • در چه پروژه هایی می توان از ابزار Merge استفاده نمود؟
 • ویژگی های خاص ابزار Merge چیست؟
 • محدودیت های استفاده از ابزار Merge چیست؟
 • ابزار Merge را در چه کارهایی نباید استفاده کرد؟
 • روشهای استفاده و بکارگیری ابزار Merge
 • ادغام نقشه های وکتوری با هندسه یکسان
 • شیوه استفاده از ابزار Dissolve
 • کاربردهایی ابزار Dissolve در ArcMap
 • در چه پروژه هایی می توان از ابزار Dissolve استفاده نمود؟
 • ویژگی های خاص ابزار Dissolve چیست؟
 • محدودیت های استفاده از ابزار Dissolve چیست؟
 • ابزار dissolve را در چه کارهایی نباید استفاده کرد؟
 • روشهای استفاده و بکارگیری ابزار dissolve
 • محاسبات آماری ویژگی های هندسی عوارض بر اساس روش Dissolve
 • معرفی ابزار کاربردی Buffer
 • کاربردهای ابزار Buffer
 • ابزار حریم در چه پروژه هایی استفاده می شود؟

مدت زمان:  ۲۶ دقیقه

حجم فایل: ۱۲۰ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • ساخت نقشه حریم در gis
 • ویژگی های ابزار حریم buffer
 • محدودیت های استفاده از ابزار buffer برای ترسیم حریم
 • روش های فراخوانی و استفاده از ابزار حریم buffer
 • تنظیم واحدهای ساخت حریم برای نقشه ها
 • تنظیم لبه های نقشه حریم
 • تنظیم بخش انتهایی نقشه های حریم
 • تنظیم حالت ادغام برای نقشه حریم ساخته شده با ابزار buffer
 • ساخت حریم برای هر عارضه در یک نقشه به صورت متفاوت و مجزا
 • تنظیمات برای ترسیم حریم در سمت های مختلف عوارض

مدت زمان:  ۲۸ دقیقه

حجم فایل: ۱۲۰ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار Multiple Ring Buffer
 • ویژگی های ابزار حریم چند حلقه ای multiple ring buffer
 • محدودیت های استفاده از ابزار حریم چند حلقه ای
 • نحوه ترکیب حریم های چند حلقه ای
 • شیوه ادغام حریم های ایجاد شده
 • شیوه فراخوانی ابزار Multiple ring buffer
 • تنظیم واحدهای ترسیم حریم برای فواصل و شعاع حریم
 • ایجاد حریم ورای عوارض
 • معرفی ابزار Graphic Buffer
 • ویژگی های ابزار حریم گرافیکی
 • محدودیت ها و مزایای حریم کارتوگرافیکی
 • شیوه فراخوانی ابزار حریم گرافیکی
 • تنظیم حواشی و گوشه های حریم گرافیکی
 • تنظیم واحد شعاع حریم گرافیکی

مدت زمان:  ۲۶ دقیقه

حجم فایل: ۱۰۸ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار Clip
 • برش عوارض وکتوری با ابزار Clip
 • ویژگی های ابزار Clip
 • محدودیت های استفاده از ابزار Clip
 • شیوه های فراخوانی ابزار Clip
 • تنظیمات پیشرفته ابزار Clip
 • معرفی ابزار Select
 • انتخاب عوارض با تعریف Query با استفاده از ابزار Select
 • ویژگی های ابزار Select
 • با ابزار Select چه عوارضی و چه نقشه هایی را می توان انتخاب نمود؟
 • ابزار Select را چه زمانی نمی توان استفاده کرد؟

مدت زمان:  ۲۶ دقیقه

حجم فایل: ۱۰۸ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی و ابزار Table Select
 • ویژگی های ابزار Table select
 • محدودیت های استفاده از ابزار Table select
 • ساخت جدول اطلاعاتی خاص از یک نقشه
 • شیوه استفاده از اکسل در نرم افزار arcmap
 • ساخت query از فایل اکسل
 • معرفی و استفاده از ابزار Split
 • ویژگی های ابزار Split
 • محدودیت های استفاده ابزار split
 • جداسازی یک نقشه بزرگ به قطعات کوچک با ابزار split
 • معرفی ابزار Split by attribute
 • ساخت نقشه جدید بر اساس ویژگی های خاص در جدول اطلاعاتی
 • ویژگی های ابزار Split by attribute

مدت زمان:  ۲۷ دقیقه

حجم فایل: ۱۲۲ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی Erase
 • چگونه می توان بخش مشخصی از یک نقشه وکتوری را پاک کرد؟
 • ویژگی های ابزار erase
 • محدودیت های ابزار erase
 • مزایای ابزار erase
 • کاربردهای ابزار erase
 • کاربرد عملی ابزار erase
 • کاربرد مشترک ابزار buffer و ابزار erase
 • معرفی ابزار identity
 • تهیه یک نقشه جدید از ترکیب دو نقشه با ابزار identity
 • ویژگی های ابزار identity
 • محدودیت های ابزار identity
 • مزایای ابزار identity
 • کاربردهای ابزار identity
 • کاربرد عملی ابزار identity
 • اتصال ویژگی های توصیفی از اکسل به نقشه با روش join
 • کاربرد مشترک ابزار buffer و ابزار identity

مدت زمان:  ۲۹ دقیقه

حجم فایل: ۱۱۱ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی intersect
 • چگونه می توان یک نقشه را بر اساس مرزهای مشخص تقسیم بندی کرد؟
 • ویژگی های ابزار intersect
 • محدودیت های ابزار intersect
 • مزایای ابزار intersect
 • کاربردهای ابزار intersect
 • کاربرد عملی ابزار intersect
 • معرفی روشهای مختلف Intersect
 • معرفی ابزار Union
 • تهیه یک نقشه جدید از ترکیب دو نقشه با ابزار Union
 • ویژگی های ابزار Union
 • محدودیت های ابزار Union
 • مزایای ابزار Union
 • کاربردهای ابزار Union
 • کاربرد عملی ابزار Union
 • تنظیم و معرفی فرایند Union

مدت زمان:  ۳۲ دقیقه

حجم فایل: ۱۱۲ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی Spatial Join
 • چگونه می توان ویژگی های جدول یک نقشه را بر اساس روابط مکانی به نقشه دیگر منتقل نمود؟
 • ویژگی های ابزار Spatial Join
 • محدودیت های ابزار Spatial Join
 • مزایای ابزار Spatial Join
 • کاربردهای ابزار Spatial Join
 • کاربرد عملی ابزار Spatial Join
 • معرفی روشهای مختلف Spatial Join
 • انواع روابط مکانی بین عوارض
 • انواع عملگرهای مختلف برای تعیین روابط مکانی

مدت زمان:  ۳۰ دقیقه

حجم فایل: ۱۳۲ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی Spatial Join
 • تعیین قوانین ترکیبی در ابزار Spatial Join
 • تنظیمات پیشرفته ابزار Spatial Join

مدت زمان:  ۳۴ دقیقه

حجم فایل: ۱۲۵ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی Symmetrical difference
 • تهیه یک نقشه جدید از بخش های دو نقشه غیر همپوشان
 • ویژگی های کاربردی ابزار Symmetrical difference
 • محدودیت های ابزار Symmetrical difference
 • معرفی و آموزش ابزار Update
 • تهیه یک نقشه جدید از دو نقشه همپوشان
 • ویژگی های کاربردی ابزار Update
 • محدودیت های ابزار Update
 • مزایای ابزار Update
 • ساخت نقشه های تیسن
 • معرفی ابزار تیسن
 • کاربردهای ابزار Create Thiessen Polygon
 • محدودیت های ابزار تیسن
 • ساخت نقشه پهنه بندی اقلیمی با روش پلیگون های تیسن
 • فرایند بکارگیری ابزار Thiessen

مدت زمان:  ۳۱ دقیقه

حجم فایل: ۱۶۷ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی generate near table
 • محاسبات همسایگی در GIS
 • شیوه محاسبه فواصل بین عوارض در ArcMap
 • ویژگی ها و مزایای ابزار Generate Near Table

مدت زمان:  ۲۷ دقیقه

حجم فایل: ۱۲۹ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردیNear
 • محاسبات هندسی عوارض همسایگی
 • ویژگی های ابزار Near
 • مزایا و محدودیت های ابزار Near
 • تعیین زوایای همسایگی
 • تعیین فواصل همسایگی
 • استفاده از ابزار Point Distance
 • محاسبه دقیق و پیشرفته فواصل بین عوارض نقطه ای

مدت زمان:  ۲۸ دقیقه

حجم فایل: ۱۲۵ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی Polygon Neighbors
 • تهیه خلاصه آماری از ویژگی های عوارض پلیگونی همسایگی
 • محاسبه طول مرزهای همسایگی
 • ویژگی ها و مزایای ابزار Polygon Neighbors
 • محدودیت های ابزار Polygon neighbors

مدت زمان:  ۳۷ دقیقه

حجم فایل: ۱۵۹ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی Frequency
 • محاسبه فراوانی ویژگی های عوارض
 • تعیین رخدادها و بسامد ویژگی های جدول اطلاعاتی
 • محاسبه خلاصه آماری عوارض با ابزار Frequency
 • محاسبه خلاصه آماری ویژگی های عوارض با ابزار Summary Statistics
 • محاسبه جمع، بیشینه، کمینه، دامنه، انحراف معیار و… عوارض
 • معرفی و کاربرد ابزار Tabulate Intersection
 • محاسبه هندسی عوارض در محل تقاطع مثل مساحت، طول یا تعداد
 • ویژگی ها و مزایای ابزار Tabulate Intersection

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جعبه ابزار Analysis Tools را شکار کن…!”