جعبه ابزار Analysis Tools را شکار کن…!

//جعبه ابزار Analysis Tools را شکار کن…!

جعبه ابزار Analysis Tools را شکار کن…!

177,000تومان

مدت زمان: 480 دقیقه

حجم فایل: 2 گیگابایت

کیفیت: HD

تعداد قسمتها: 16 قسمت

سال انتشار: 1395-1396

مدرس: محمود سلطانیان 

دانلود سرفصل کامل مجموعه

توضیحات

مدت زمان: ۴۸۰ دقیقه (۸ ساعت آموزش کاربردی و عملی)

حجم فایل: ۲ گیگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

دانلود سرفصل کامل مجموعه

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

این مجموعه به صورت کاملاً کاربردی و عملی جعبه ابزار Analysis Tools را آموزش می دهد که شامل ۴ گروه از ابزار ها می گردد:

مدت زمان:  ۳۸ دقیقه

حجم فایل: ۱۵۰ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • ترکیب نقشه های وکتوری
 • استفاده از ابزار Merge
 • کاربردی ابزار Merge در ArcMap
 • در چه پروژه هایی می توان از ابزار Merge استفاده نمود؟
 • ویژگی های خاص ابزار Merge چیست؟
 • محدودیت های استفاده از ابزار Merge چیست؟
 • ابزار Merge را در چه کارهایی نباید استفاده کرد؟
 • روشهای استفاده و بکارگیری ابزار Merge
 • ادغام نقشه های وکتوری با هندسه یکسان
 • شیوه استفاده از ابزار Dissolve
 • کاربردهایی ابزار Dissolve در ArcMap
 • در چه پروژه هایی می توان از ابزار Dissolve استفاده نمود؟
 • ویژگی های خاص ابزار Dissolve چیست؟
 • محدودیت های استفاده از ابزار Dissolve چیست؟
 • ابزار dissolve را در چه کارهایی نباید استفاده کرد؟
 • روشهای استفاده و بکارگیری ابزار dissolve
 • محاسبات آماری ویژگی های هندسی عوارض بر اساس روش Dissolve
 • معرفی ابزار کاربردی Buffer
 • کاربردهای ابزار Buffer
 • ابزار حریم در چه پروژه هایی استفاده می شود؟

مدت زمان:  ۲۶ دقیقه

حجم فایل: ۱۲۰ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • ساخت نقشه حریم در gis
 • ویژگی های ابزار حریم buffer
 • محدودیت های استفاده از ابزار buffer برای ترسیم حریم
 • روش های فراخوانی و استفاده از ابزار حریم buffer
 • تنظیم واحدهای ساخت حریم برای نقشه ها
 • تنظیم لبه های نقشه حریم
 • تنظیم بخش انتهایی نقشه های حریم
 • تنظیم حالت ادغام برای نقشه حریم ساخته شده با ابزار buffer
 • ساخت حریم برای هر عارضه در یک نقشه به صورت متفاوت و مجزا
 • تنظیمات برای ترسیم حریم در سمت های مختلف عوارض

مدت زمان:  ۲۸ دقیقه

حجم فایل: ۱۲۰ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار Multiple Ring Buffer
 • ویژگی های ابزار حریم چند حلقه ای multiple ring buffer
 • محدودیت های استفاده از ابزار حریم چند حلقه ای
 • نحوه ترکیب حریم های چند حلقه ای
 • شیوه ادغام حریم های ایجاد شده
 • شیوه فراخوانی ابزار Multiple ring buffer
 • تنظیم واحدهای ترسیم حریم برای فواصل و شعاع حریم
 • ایجاد حریم ورای عوارض
 • معرفی ابزار Graphic Buffer
 • ویژگی های ابزار حریم گرافیکی
 • محدودیت ها و مزایای حریم کارتوگرافیکی
 • شیوه فراخوانی ابزار حریم گرافیکی
 • تنظیم حواشی و گوشه های حریم گرافیکی
 • تنظیم واحد شعاع حریم گرافیکی

مدت زمان:  ۲۶ دقیقه

حجم فایل: ۱۰۸ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار Clip
 • برش عوارض وکتوری با ابزار Clip
 • ویژگی های ابزار Clip
 • محدودیت های استفاده از ابزار Clip
 • شیوه های فراخوانی ابزار Clip
 • تنظیمات پیشرفته ابزار Clip
 • معرفی ابزار Select
 • انتخاب عوارض با تعریف Query با استفاده از ابزار Select
 • ویژگی های ابزار Select
 • با ابزار Select چه عوارضی و چه نقشه هایی را می توان انتخاب نمود؟
 • ابزار Select را چه زمانی نمی توان استفاده کرد؟

مدت زمان:  ۲۶ دقیقه

حجم فایل: ۱۰۸ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی و ابزار Table Select
 • ویژگی های ابزار Table select
 • محدودیت های استفاده از ابزار Table select
 • ساخت جدول اطلاعاتی خاص از یک نقشه
 • شیوه استفاده از اکسل در نرم افزار arcmap
 • ساخت query از فایل اکسل
 • معرفی و استفاده از ابزار Split
 • ویژگی های ابزار Split
 • محدودیت های استفاده ابزار split
 • جداسازی یک نقشه بزرگ به قطعات کوچک با ابزار split
 • معرفی ابزار Split by attribute
 • ساخت نقشه جدید بر اساس ویژگی های خاص در جدول اطلاعاتی
 • ویژگی های ابزار Split by attribute

مدت زمان:  ۲۷ دقیقه

حجم فایل: ۱۲۲ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی Erase
 • چگونه می توان بخش مشخصی از یک نقشه وکتوری را پاک کرد؟
 • ویژگی های ابزار erase
 • محدودیت های ابزار erase
 • مزایای ابزار erase
 • کاربردهای ابزار erase
 • کاربرد عملی ابزار erase
 • کاربرد مشترک ابزار buffer و ابزار erase
 • معرفی ابزار identity
 • تهیه یک نقشه جدید از ترکیب دو نقشه با ابزار identity
 • ویژگی های ابزار identity
 • محدودیت های ابزار identity
 • مزایای ابزار identity
 • کاربردهای ابزار identity
 • کاربرد عملی ابزار identity
 • اتصال ویژگی های توصیفی از اکسل به نقشه با روش join
 • کاربرد مشترک ابزار buffer و ابزار identity

مدت زمان:  ۲۹ دقیقه

حجم فایل: ۱۱۱ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی intersect
 • چگونه می توان یک نقشه را بر اساس مرزهای مشخص تقسیم بندی کرد؟
 • ویژگی های ابزار intersect
 • محدودیت های ابزار intersect
 • مزایای ابزار intersect
 • کاربردهای ابزار intersect
 • کاربرد عملی ابزار intersect
 • معرفی روشهای مختلف Intersect
 • معرفی ابزار Union
 • تهیه یک نقشه جدید از ترکیب دو نقشه با ابزار Union
 • ویژگی های ابزار Union
 • محدودیت های ابزار Union
 • مزایای ابزار Union
 • کاربردهای ابزار Union
 • کاربرد عملی ابزار Union
 • تنظیم و معرفی فرایند Union

مدت زمان:  ۳۲ دقیقه

حجم فایل: ۱۱۲ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی Spatial Join
 • چگونه می توان ویژگی های جدول یک نقشه را بر اساس روابط مکانی به نقشه دیگر منتقل نمود؟
 • ویژگی های ابزار Spatial Join
 • محدودیت های ابزار Spatial Join
 • مزایای ابزار Spatial Join
 • کاربردهای ابزار Spatial Join
 • کاربرد عملی ابزار Spatial Join
 • معرفی روشهای مختلف Spatial Join
 • انواع روابط مکانی بین عوارض
 • انواع عملگرهای مختلف برای تعیین روابط مکانی

مدت زمان:  ۳۰ دقیقه

حجم فایل: ۱۳۲ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی Spatial Join
 • تعیین قوانین ترکیبی در ابزار Spatial Join
 • تنظیمات پیشرفته ابزار Spatial Join

مدت زمان:  ۳۴ دقیقه

حجم فایل: ۱۲۵ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی Symmetrical difference
 • تهیه یک نقشه جدید از بخش های دو نقشه غیر همپوشان
 • ویژگی های کاربردی ابزار Symmetrical difference
 • محدودیت های ابزار Symmetrical difference
 • معرفی و آموزش ابزار Update
 • تهیه یک نقشه جدید از دو نقشه همپوشان
 • ویژگی های کاربردی ابزار Update
 • محدودیت های ابزار Update
 • مزایای ابزار Update
 • ساخت نقشه های تیسن
 • معرفی ابزار تیسن
 • کاربردهای ابزار Create Thiessen Polygon
 • محدودیت های ابزار تیسن
 • ساخت نقشه پهنه بندی اقلیمی با روش پلیگون های تیسن
 • فرایند بکارگیری ابزار Thiessen

مدت زمان:  ۳۱ دقیقه

حجم فایل: ۱۶۷ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی generate near table
 • محاسبات همسایگی در GIS
 • شیوه محاسبه فواصل بین عوارض در ArcMap
 • ویژگی ها و مزایای ابزار Generate Near Table

مدت زمان:  ۲۷ دقیقه

حجم فایل: ۱۲۹ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردیNear
 • محاسبات هندسی عوارض همسایگی
 • ویژگی های ابزار Near
 • مزایا و محدودیت های ابزار Near
 • تعیین زوایای همسایگی
 • تعیین فواصل همسایگی
 • استفاده از ابزار Point Distance
 • محاسبه دقیق و پیشرفته فواصل بین عوارض نقطه ای

مدت زمان:  ۲۸ دقیقه

حجم فایل: ۱۲۵ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی Polygon Neighbors
 • تهیه خلاصه آماری از ویژگی های عوارض پلیگونی همسایگی
 • محاسبه طول مرزهای همسایگی
 • ویژگی ها و مزایای ابزار Polygon Neighbors
 • محدودیت های ابزار Polygon neighbors

مدت زمان:  ۳۷ دقیقه

حجم فایل: ۱۵۹ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی Frequency
 • محاسبه فراوانی ویژگی های عوارض
 • تعیین رخدادها و بسامد ویژگی های جدول اطلاعاتی
 • محاسبه خلاصه آماری عوارض با ابزار Frequency
 • محاسبه خلاصه آماری ویژگی های عوارض با ابزار Summary Statistics
 • محاسبه جمع، بیشینه، کمینه، دامنه، انحراف معیار و… عوارض
 • معرفی و کاربرد ابزار Tabulate Intersection
 • محاسبه هندسی عوارض در محل تقاطع مثل مساحت، طول یا تعداد
 • ویژگی ها و مزایای ابزار Tabulate Intersection

مدت زمان:  ۲۷ دقیقه

حجم فایل: ۱۴۰ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی Add Geometry Attribute
 • محاسبات هندسی عوارض در نقشه های وکتوری
 • ویژگی های بارز ابزار Add Geometry Attribute
 • محاسبه بیرینگ بین عوارض
 • محاسبه مختصات ابتدا، میان و انتهای عوارض
 • محاسبه مختصات عوارض با ابزار Add XY Coordinates
 • محاسبات پیشرفته مختصات ها
 • تبدیل عوارض مختلف به عوارض خطی
 • تنظیمات پیشرفته ابزار Feature to Line
 • تبدیل عوارض خطی و پلیگونی به عوارض پلیگونی
 • تبدیل عوارض مختلف وکتوری به عوارض نقطه ای
 • ویژگی ها و مزایای ابزار Feature to point
 • تبدیل نقطه، خط و پلیگونی به عوارض نقطه ای

مدت زمان:  ۲۶ دقیقه

حجم فایل: ۱۱۴ مگابایت

کیفیت: HD

سال انتشار: ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مباحث مطرح شده در این جلسه آموزشی:

 • ابزارهای تحلیلی Analysis tools
 • معرفی ابزار کاربردی Feature to Polygon
 • تبدیل عوارض به پلیگون
 • ویژگی های و مزایای ابزار Feature to polygon
 • تبدیل گره های عوارض خطی و پلیگون به نقطه
 • ابزار کاربردی Feature vertices to point
 • تبدیل عوارض چندگانه Multipart به عوارض Singlepart

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جعبه ابزار Analysis Tools را شکار کن…!”