آکادمی سامانه اطلاعات مکانی | آسام
شهرسازی و مطالعات شهری

دوره جامع ArcGIS شهرسازی

تعداد دیدگاه‌ها
9

کلیات مباحث آموزش GIS در شهرسازی ( آموزش ArcGIS در شهرسازی )

در دوره GIS شهرسازی ۱۰ گام اصلی مطرح شده است که عبارتند از

فیلم آموزش GIS شهری

جلسه اول: آغاز یک پروژه واقعی در شهرسازی و مطالعات شهری

 • تعریف پروژه GIS برای شهرسازی و بستر شهر
 • اجزا تشکیل دهنده یک پروژه GIS شهری
 • از کجا برای پروژه های GIS شهری دیتا و نقشه تهیه کنیم؟
 • از چه نرم افزارهایی برای پروژه استفاده کنیم؟
 • آماده سازی داده ها و اطلاعات مبنایی (وکتور و رستری خام)
  • OSM
  • CAD
  • GE
  • نقشه های کاغذی
 • توجیه مکانی نقشه های برداری و رستری (زمین مرجع و اصلاح مکانی)
  • روشهای متریک
  • روشهای GCS
  • روشهای جایگزینی

جلسه دوم: کار عملی در زمینه بکارگیری داده های CAD شهری ۱

 • شیوه بکارگیری انواع فرمت داده های CAD در GIS
  • DWG
 • اصلاح خطاهای مکانی و ظاهری نقشه های CAD در قالب تعریف توپولوژی
  • اصلاح در ArcGIS
 • کار با ابزارهای مهم پردازشی در زمینه اصلاح داده های CAD
  • ابزارهای تبدیلی
  • Join
 • تعریف پرسش های شرطی Query
 • محاسبات هندسی نقشه ها

جلسه سوم: اصلاح خطاهای نقشه ArcGIS شهرسازی و مطالعات شهری

 • اصلاح خطاهای نقشه های وکتوری با توپولوژی در GIS
 • اصلاح دو خطای توپولوژی در Autocad Map 3d
 • اصلاح خطاهای مکانی عوارض وکتوری با Spatial Adjustment
 • کار با داده های dgn
 • کار عملی بسیار کاربردی با ابزار Spatial Adjusment
 • انتقال اطلاعات بر مبنای روابط مکانی
 • محاسبات هندسی در GIS
 • شروع فرایند ترسیم و ویرایش عوارض وکتوری
  • چگونه ترسیم کنیم؟
  • چگونه خطوط موازی ایجاد کنیم؟
  • چگونه حالت ترسیم خودکار را فعال کنیم؟
  • چگونه دوایر را به طور دقیق ایجاد کنیم؟
  • چطور می توان حالت چسبندگی را فعال کرد؟
  • چطور می توان حالت ترسیم گره های پیوسته را انجام داد؟
  • ایجاد نیم دایره را به صورت عملی بیاموزید

جلسه چهارم: برداشت و دیجیت نقشه ها در GIS

 • استفاده از ابزارهای متنوع در زمینه ترسیم و ویرایش داده ها (بیش از ۲۰ ابزار پیشرفته در زمینه شهر و شهرسازی)
 • بهبود ترسیمات با Snapping
 • ساخت الگو

جلسه پنجم: بهبود ظاهری نقشه ها در GIS

 • ساخت نماد با روشهای ۱۴ گانه (Symbology)
  • نمادسازی ساده
  • نمادسازی دسته ای (کیفی)
  • نمادسازی کمی
  • نمادسازی با تعریف نمودارها
  • نمادسازی ترکیبی
  • نمادسازی طبقه ای
  • تعریف و ایجاد نمادهای ایرانی
  • بکارگیری نمادهای استاندارد سازمان ها و ادارات
  • روشهای طبقه بندی متنوع
 • برچسب زدن یا Label نقشه ها
  • برچسب ساده دستی
  • برچسب خودکار

در این جلسه به این سوالات پاسخ داده می شود:

 • چگونه می توان ظاهر نقشه را به واقعیت نزدیک کرد؟
 • چگونه می توان رنگ های مناسب را بر روی نقشه اضافه کرد؟
 • چگونه می توان برای هر کاربری رنگ مناسب بر روی نقشه ایجاد کرد؟
 • چگونه می توان برای هر عارضه نماد مرتبط به واقعیت تهیه کرد؟
 • آیا می توان نقشه های تراکم جمعیت را آماده سازی نمود؟
 • بهترین روش برای ساخت نقشه های مختلف از نظر ظاهری چیست؟
 • کدام روش برای طبقه بندی عوارض مناسب است؟
 • چطور می توان برای عوارض بر روی نقشه اسم اضافه کرد؟
 • چگونه باید برچسب نقشه ها را ایجاد نمود؟

جلسه ششم: شیوه ساخت Layout در GIS

 • اجرای روشهای مختلف ساخت برچسب با متدهای پیشرفته و حرفه ای
 • بکارگیری تمامی اصول و قوانین ساخت چیدمان به صورت حرفه ای
 • آموزش کار با جعبه ابزار Labeling

در این جلسه به این سوالات پاسخ داده می شود:

 • چگونه می توان به صورت حرفه ای بر روی نقشه لیبل زد؟
 • آیا می توان از استایلهای آماده در برچسب زدن استفاده کرد؟ چگونه؟
 • دسته بندی برچسب ها برای عوارض با خصوصیات مشخص چگونه است؟
 • وزن دهی در GIS برای برچسبهای مختلف چطور اجرا می شود؟
 • آیا امکان مشاهده خصوصیات نقشه و عوارض به شیوه html در GIS وجود دارد؟
 • اصول ساخت یک چیدمان چیست؟
 • چطور می توان یک نقشه را در GIS برای چاپ آماده کرد؟
 • شیوه ساخت یک نقشه به همراه مقیاس، راهنما، جهت شمال، شبکه مختصات چگونه است؟
 • آیا می توان بر روی نقشه گزارش و نمودار اضافه کرد؟

جلسه هفتم: کار با ابزارها در GIS

در این جلسه ابزارهای کاربردی و پردازشی برای نقشه های شهری و ویرایش نقشه ها آموزش داده شد

ابزارهایی که در این جلسه ارائه شد عبارتند از:

 • ابزار Merge برای ترکیب نقشه های وکتوری
 • ابزار Dissolve برای ادغام عوارض یک نقشه وکتوری
 • ابزار Buffer برای ساخت نقشه های حریم
 • ابزار Multiple ring buffer برای ایجاد نقشه های حریم چندگانه یا چند حلقه ای
 • ساخت حریم با ابزار Graphic Buffer
 • ابزار Clip برای برش نقشه های وکتوری
 • انتخاب عوارض بر مبنای ویژگی های جدول اطلاعاتی با ابزار Clip
 • ابزار کاربردی Table Select
 • قطعه بندی نقشه ها با Split
 • جداسازی بر مبنای خصوصیات نقشه با ابزار Split by attribute
 • استفاده از ابزار Erase برای پاک کردن بخشی از نقشه
 • ساخت یک نقشه ترکیبی با ابزار Identity

جلسه هشتم: مدلسازی شهر در GIS

در این جلسه ابزارهای کاربردی و پردازشی برای نقشه های شهری و ویرایش نقشه ها در قالب مدلسازی شهر در GIS آموزش داده شد

ابزارهایی که در این جلسه ارائه شد عبارتند از:

 • مدلسازی یا Model Builder چیست و چه نقشی در شهر دارد؟
 • چگونه می توان از مدل بیلدر در سری کردن کارها استفاده نمود.
 • ابزارهای کاربردی در مطالعات شهر را با مدل بیلدر GIS بسازید
 • شیوه بکارگیری ابزارهای پردازشی در قالب مدلهای متنوع

جلسه نهم: طراحی و ساخت یک شهر مجازی و سه بعدی

 • ساخت تمامی عناصر و المانهای شهری در GIS
 • آماده سازی ویژگی های مرتبط با سه بعدی سازی خصوصیات شهری
 • ساخت تمامی المانهای مبلمان شهری به صورت سه بعدی
 • شیوه ایجاد خودروها به صورت سه بعدی در جهات مختلف رانندگی
 • شیوه ایجاد ساختمانهای شهری سه بعدی
 • چگونگی ایجاد سازه ها خطوط انتقال زیر شهر به صورت ۳D
 • ایجاد انواع پوشش گیاهی سه بعدی شهر (انواع درختان)
 • پرواز بر فراز شهر ساخته شده
 • ساخت انیمیشن ۳D از المانهای متحرک شهری
 • ساخت ویدیو از شهر مجازی سه بعدی ۳D ساخته شده

جلسه دهم: مکان یابی و طراحی شبکه

مکان یابی احداث یک مدرسه در ArcGIS به صورت عملی

تهیه یک مدل کاربردی برای مکان یابی مدرسه

مسیریابی ارزان قیمت بین مبدا و مقصد با بکارگیری داده های رستری و هزینه سفر

 • مکان یابی فازی چیست و چگونه انجام می گیرد؟
 • چه مراحل اساسی برای اجرای مکان یابی با عملگرهای فازی باید صورت گیرد؟
 • چه داده هایی برای مکان یابی با روشهای فازی نیاز است؟
 • چگونه داده ها و معیارهای مکان یابی را در عضویت دهی فازی وارد کنیم؟
 • روشهای ۷ گانه عضویت دهی فازی چه ویژگی هایی دارند؟
  • روش Linear
  • روش Small
  • روش Large
  • روش Guassian
  • روش MSSmall
  • روش MSLarge
  • روش Near
 • در چه زمانی از کدام روش عضویت دهی فازی استفاده کنیم؟
 • دیاگرام عضویت دهی فازی چه می گوید؟
 • محدوده گذار چه اطلاعاتی به ما می دهد؟
 • روشهای همپوشانی مکان یابی فازی چگونه است؟
 • چه زمانی از روشهای ۵ گانه همپوشانی فازی استفاده کنم؟
  • همپوشانی And
  • همپوشانی Or
  • همپوشانی Sum
  • همپوشانی Product
  • همپوشانی Gamma
 • اجرای یک تمرین عملی در زمینه مکان یابی فازی
 • تحلیل شبکه چیست و اجزای یک شبکه در GIS چگونه است؟
 • ساخت یک مجموعه داده شبکه ایرانی
 • تعیین نواحی خدماتی شبکه
 • تعیین تسهیلات در مسیر شبکه شهر
 • تعیین کوتاه ترین و سریع ترین مسیر بین مبدا و مقصد

مدرس این دوره تخصصی و کاربردی کیست؟

محمود سلطانیان

 • موسس آکادمی سامانه اطلاعات مکانی
 • طراح و مدرس جامع ترین دوره آموزشی ArcGIS غیرحضوری ایران (مدرسه استادی ArcGIS)
 • طراحی و تدریس بیش از ۳۰۰ محصول آموزشی
 • بیش از یک دهه سابقه تدریس ArcGIS
 • نویسنده ۶ جلد کتاب آموزشی ArcGIS
 • مدرس کارگاه های آموزشی تخصصی سازمانی ArcGIS
 • مشاور پروژه های ملی و منطقه ای

 

اطلاعات کلی دوره آموزش GIS در شهرسازی ( آموزش ArcGIS در شهرسازی )

موضوع: آموزش کاربردی و عملی ArcGIS برای شهرسازی (مباحث شهری)

مخاطبان: علاقمندان به سامانه اطلاعات مکانی و متخصصین شهر (شهرسازی، معماری، عمران، برنامه ریزی شهری، منطقه ای، جغرافیا، نقشه برداری و…)

محل برگزاری: غیرحضوری (در قالب فیلم آموزشی

تاریخ شروع: همین الان

دقت کنید که مدرک دوره آموزشی در صورتی صادر می شود که شما در جشنواره های مجموعه شرکت نکرده باشید (مدرک برای خریداران دوره جشنواره صادر نمی شود) (برای مدرک ۲۵ درصد به هزینه دوره اضافه می شود)

تعداد ساعت دوره: ۴۰ ساعت (۱۰ جلسه ۴ ساعته)

مبلغ سرمایه گذاری: ۵۵۰ هزارتومان

برای ثبت نام و واریز هزینه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

پاسخ برخی سوالات پر تکرار

پیش نیازهای شرکت در دوره آموزشی چیست؟

برای شرکت در این دوره آموزشی هیچ پیش نیازی ندارید.

فقط علاقه به آموزش کافی است.

 

با شرکت در این دوره آموزشی چه چیزی دریافت می کنید؟

 • ۴۰ ساعت آموزش کاربردی و گام به گام و عملی
 • فیلم های آموزشی مرحله ای
 • پشتیبانی بعد از برگزاری دوره آموزشی

 

مهمترین مزیت این دوره آموزشی چیست؟

 • با شرکت در این دوره آموزشی از توانایی ها و قابلیت های زیر برخوردار خواهید شد
  • توانایی اجرای پروژه های GIS در زمینه شهر و شهرسازی
  • توانایی تدوین مقالات علمی و پژوهشی و ISI در زمینه شهر و GIS

 

بعد پایان دوره چه قولی به شما می‌دهیم؟

قولی که آکادمی سامانه اطلاعات مکانی و دانش پژوهان پایش سرزمین می دهد:

اگر تمامی آموزش های مطرح شده را گام به گام دنبال کنید و تمریناتی که ارائه می شود را به خوبی پیگیری کنید، مطمئن باشید که به تمامی مباحث GIS در زمینه تخصصی شهر مسلط خواهید شد و یکی از بهترین ها در این زمینه می شوید.

 

متأسفانه من شرایط مالی شرکت در این دوره را ندارم…

شاید شما بگویید که خیلی دوست دارم در دوره آموزشی ArcGIS برای گردشگری (توریسم) شرکت کنم و در مسیر موفقیت حرکت کنم اما متأسفانه شرایط جور نیست! مثلاً:

 • امکان مالی برای شرکت در این دوره را ندارم.
 • وقت من اجازه نمی‌دهد در این دوره شرکت کنم.
 • راه من دور است و نمی‌توانم حضور داشته باشم.
 • و….

اجازه بدهید بحث را با این داستان زیبا ادامه دهیم:

مرد جوانی از سقراط پرسید: «راز موفقیت چیست؟»  سقراط به او گفت: «فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موفّقیت را به تو بگویم.» صبح فردا، جوان مشتاقانه به کنار رود رفت. زمانی که به لبه رود رسیدند به آب زدند و آنقدر پیش رفتند تا آب به زیر چانه آنها رسید. ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد.  جوان دست و پا می‌زد و همه تلاش خود را می‌کرد که خود را رها کند، امّا سقراط آنقدر قوی بود که او را زیر آب نگه دارد.

مرد جوان آنقدر زیر آب ماند که رنگش کبود شد اما بالاخره توانست خود را از دست سقراط نجات دهد. همین که روی آب آمد، نفسی بسیار عمیق کشید.

پس از این که حال مرد جوان جا آمد، سقراط پرسید: «زیر آب ، بیشتر از همه به چه چیزی مشتاق بودی؟»

مرد جوان گفت: «هوا»

سقراط گفت: «هر زمان که به همین میزان که اشتیاق هوا را داشتی، موفقیت را مشتاق بودی، تلاش می‌کنی که آن را به دست بیاوری؛ راز دیگر ندارد.»

هر مسأله‌ای که در راه رسیدن به خواسته شما وجود دارد (اگر بهانه نباشد) قابل حل است و این بسته به تلاش شما دارد. این که آیا به اندازه هوا برای رسیدن به خواسته خود اشتیاق دارید؟ یا این که می‌خواهید هیچکدام از گام‌های حل مسأله را به صورت کامل و مکتوب استفاده نکنید؟!

زمانی که عزیزی می‌گوید که «من واقعاً خیلی دوست دارم در این دوره شرکت کنم اما امکان پرداخت هزینه‌اش را ندارم» از او یک سوال می‌پرسیم: «آیا واقعاً خیلی دوست داری؟ و احساس نیاز می‌کنی؟»

پاسخ‌ها عموماً بله است. اما زمانی که می‌گوییم اگر عزیزی در بیمارستان باشد و برای سلامت او باید مبلغی معادل این دوره را چطور تهیه می‌کنی؟ آیا بازهم امکان ندارد به این مبلغ دست پیدا کنی؟! اکثر عزیزان پاسخشان تغییر می‌کند! پس مطمئن باشید هیچ مانعی قوی‌تر از دلیل شما برای رسیدن به یک خواسته نیست!

اگر واقعاً بخواهید راهش را پیدا می‌کنید و اگر نه، بهانه‌اش را…

5.00

میانگین رای براساس 1 دیدگاه‌ها
امتیاز 1 از 5 امتیاز 1 مشتری
0 (0%)
امتیاز 2 از 5 امتیاز 1 مشتری
0 (0%)
امتیاز 3 از 5 امتیاز 1 مشتری
0 (0%)
امتیاز 4 از 5 امتیاز 1 مشتری
0 (0%)
امتیاز 5 از 5 امتیاز 1 مشتری
1 (100%)

دیدگاه‌ها (9)

5 دیدگاه برای دوره جامع ArcGIS شهرسازی

 1. فرهاد

  سلام
  دوست عزیز میتواند میتواند مجانی از help خود نرم افزار استفاده کند..

 2. زهرا هاشمی

  سلام وقتتون بخیر . جناب سلطانیان دوره شهرسازی پرژه محوره؟

  • آسام (مالک تایید شده)

   سلام وقت بخیر. سعی شده که آموزشها در هر جلسه به صورت کاربردی آموزش داده بشه که به راحتی در پروژه ها قابلیت اجرایی داره. چون مثالهای متنوعی در هر جلسه آموزش داده شده

 3. زهرا هاشمی

  سلام وقتتون بخیر . جناب سلطانیان دوره شهرسازی پرژه محوره؟
  و اموزش مباحث پیشرفته دستور نویسی به زبان پایتون ،
  تولید نقشه های چگالی ،بلوک بندی و دیتا بیس
  شامل این دوره میشود

  • آسام (مالک تایید شده)

   سلام وقت بخیر. سعی شده که آموزشها در هر جلسه به صورت کاربردی آموزش داده بشه که به راحتی در پروژه ها قابلیت اجرایی داره. چون مثالهای متنوعی در هر جلسه آموزش داده شده
   فقط مواردی که در سرفصلها بیان شده در دوره آموززش داده شده است و شامل مباحث برنامه نویسی نمی شود

 4. فاطمه

  وقتتون بخیر برای یادگیری این دوره نیاز هست که دوره مقدماتی رو سپری کنیم؟

  • آسام (مالک تایید شده)

   سلام و احترام
   برای شرکت در این دوره هیچ پیش نیازی لازم نیست. چون مباحث از ابتدا گفته شده
   سربلند باشید

 5. k

  سلام بعد از دیدن این محصول چگونه کاری کنیم که بیشتر مسلط شویم برای شروع کسب و کار؟

  • آسام (مالک تایید شده)

   سلام و احترام
   حتماً در دوره صفر تا صد ArcGIS شرکت کنید تا به صورت کامل مسلط بشید
   آدرس زیر رو ببینید
   http://www.girps.net/product/arcgis

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام اولین دوره ArcGIS Pro در ایران شروع شدثبت نام با تخفیف 50% | کلیک کن
+