آکادمی سامانه اطلاعات مکانی | آسام
0 تا 100 ArcGIS

آموزش ۰ تا ۱۰۰ ArcGIS | گام اول

تعداد دیدگاه‌ها
0

سرفصلهای آموزش

 • گام صفرم: سوار بر سکوی پرتاب GIS شوید
 • گام اول: معرفی نرم افزار ArcMap و اجزا تشکیل دهنده آن به صورت دقیق و با ذکر مثال عملی
 • گام دوم: داده های مورد استفاده در GIS و شیوه بکارگیری آنها و اجزا تشکیل دهنده یک فایل وکتوری Shapefile
 • گام سوم: کار عملی در زمینه بکارگیری فرمت Shapefile در GIS
 • گام چهارم:بکارگیری داده های Google Earth  در ArcGIS با ذکر مثال کاربردی برای داده های وکتوری و آماده سازی برای عملیات زمین مرجع
 • گام پنجم: زمین مرجع نقشه در GIS با فرمت DMS و یک نقشه کاغذی توپوگرافی
 • گام ششم: آموزش ژئورفرنس در GIS با مختصات متریک و DD
 • گام هفتم: آموزش عملی Rectification و Image Registration
 • گام هشتم: آموزش Auto Registration در ArcGIS و استفاده از فایل لینک برای تعریف مرجع مکانی واقعی

 • گام اول: بکارگیری نرم افزارهای مکمل برای تهیه تصاویر ماهواره ای با کیفیت عالی و نقشه های مختلف رستری
 • گام دوم: بکارگیری معادلات انتقال یا Transformation بر روی نقشه های رستری برای بهبود عملیات زمین مرجع
 • گام سوم: روش جذاب Warp و Resample برای داده های شبکه ای
 • گام چهارم: استفاده از نرم افزار گلوبال مپر برای زمین مرجع و ژئورفرنس نقشه های توپوگرافی
 • گام پنجم: موزاییک و برش داده های رستری برای Clean کردن اضافات
 • گام ششم:دیجیت کردن یا رقومی سازی نقشه های وکتوری در شیپ فایل
 • گام هفتم:  استفاده از نقشه های OSM بعنوان مکمل داده های وکتوری Shapefile
 • گام هشتم: محاسبات هندسی برای عوارض وکتوری نقطه و خط و پلیگون

این آموزش در چند گام مختلف طراحی شده که عبارتند از:

 • ترسیم عوارض پلیگونی خیلی ساده
 • ترسیم عوارض دایره شکل به صورت دستی و تنظیم مختصات مرکز دایره و شعاع دایره برای حالت دقیق
  • استفاده از ابزارهای Absolute XY برای مختصات دقیق
  • استفاده از ابزار Radius برای تعیین میزان شعاع دوایر
 • ترسیم عوارض پلیگونی چهارضلعی یا چهارگوش با ابزار Rectangle به صورت دستی و دقیق
  • استفاده از ابزارهای Absolute xy به منظور تعیین نقطه شروع
  • تعیین جهت کلی اضلاع مربع یا عوارض مستطیل شکل با ابزار Direction
  • تعیین طول و عرض یا قطر مربع و مستطیل با ابزار Length و Width
 • تنظیم جهات کلی ترسیم عوارض در نرم افزار ArcMap در چهار حالت کلی
  • جهت قطبی Polar
  • جهت شمالگان یا North Azimuth
  • جهت جنوبگان یا South Azimuth
  • جهت برینگ یا Quadrant Breang
 • ترسیم عوارض بیضی شکل به صورت دستی و دقیق و تعیین دقیق مرکز بیضی و شعاع کوچک و بزرگEllipse
  • کاربرد ابزار Absolute xy برای مرکز بیضی
  • تعیین جهت کلی بیضی با Direction
  • تعیین شعاع کوچک و بزرگ Major Radius و Minor Radius
 • آموزش چگونگی اصلاح عوارض بر اساس جایگاه گره ها یا Vertices و اصلاحشان در حالت Edit vertex Properties
 • چگونگی ترسیم خطوط و پلیگون ها با حالت Streaming و ایجاد تعداد زیادی گره
 • تکمیل جدول اطلاعاتی و استفاده از حالت Attribute
 • چگونگی ترسیم عوارض همسایه با حالت Auto Complete Polygon و تنظیمات مماس بودن پلیگونها
 • استفاده از ابزار Auto Complete Freehand برای ترسیم عوارض همسایه با مرز مشترک بدون ایجاد حالت گپ و همپوشان
 • ایجاد عوارض چند پاره یا Multipart
 • جداسازی عوارض چندپاره با ابزار Explode
 • محاسبات هندسی دستی عوارض با ابزار Measure
 • رفع خطاهای احتمالی محاسبات هندسی عوارض مثل Area Disable و Perimeter Disable و Length Disable در جداول اطلاعاتی
 • حذف اضافات نقشه های پلیگونی با ابزار Cut Polygon Tools به صورت اصولی و ذکر مثال دقیق و کاربردی
 • ترکیب عوارض پلیگونی مشترک در یک نقشه با ابزار Merge
 • حذف بخشهای همپوشان عوارض با ابزار Clip و تنظیمات دقیق این ابزار با ذکر مثال عملی
 • ایجاد خطوط موازی با ابزار Copy Parallel
 • ساخت نقاط بر روی یک مسیر مشخص با فواصل و تعداد معین با ابزار Construct Point
 • چگونگی ایجاد حریم برای تک عارضه ها با ابزار Buffer

این آموزش در چند گام مختلف طراحی شده که عبارتند از:

 • حل مشکل ظاهری عوارض وکتوری (خطای Uknown Spatial Reference) با ابزار Define Projection
 • ذکر مثال کاربردی برای استفاده همزمان از چند ابزار
  • ابزار Merge برای ترکیب عوارض
  • ابزار Clip برای برش عوارض بر اساس تعیین حد آستانه
  • ابزار Buffer برای تعیین میزان حریم
  • آموزش ابزار identify
 • انتخاب عوارض برداری بر اساس روابط مکانی بینشان با ابزار Select By Location
 • تعریف Query بر اساس خصوصیات عوارض در Field Calculator
 • اصلاح مکانی نقشه های وکتوری در چند پروژه کاربردی با Spatial Adjustment
  • مثال کاربردی در زمینه Transform
  • آموزش عملی در حالت Edge Match
  • انتقال بر اساس روابط Rubbersheet
 • ترسیم عوارض بر اساس تعیین اندازه با ابزار دقیق Length
 • تعیین جهت و زاویه برای عوارض با ابزارهای Direction و Deflection
 • گذری بر کاربرد Snapping

این آموزش در ۲ گام طراحی شده است که عبارتند از:

 • گام نخست: کار با Snapping و ابزارهای تخصصی ترسیمی دقیق
  • تهیه نقشه های کاربردی و رایگان از پایگاه داده bbbike
  • اهمیت و نقش اساسی و کاربردی Snapping برای ترسیمات دقیق و بدون خطا در GIS
  • استفاده تخصصی از ۷ روش Snapping برای حالت های مختلف چسبندگی
  • ترسیم نقشه های وکتوری با ابزارهای دقیق Change Length جهت تغییر اندازه خطوط بدون تغییر جهت
  • تعیین جهت و سمت عارضه به صورت نسبی با هدف قرار دادن عارضه دوم با ابزار Segment Deflection
  • ترسیم عوارض دقیق با تعیین همزمان جهت و اندازه پاره خط
  • قطعه بندی و برش عوارض به صورت دستی و دقیق با تعریف اندازه، درصد و تعداد قطعات با ابزار Split
 • گام دوم: آموزش عملی ArcScan برای دیجیت کردن اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در GIS
  • چرایی استفاده از اکستنشن ArcScan و اهمیت بکارگیری آن برای دیجیت کردن خودکار و نیمه خودکار در GIS
  • تفاوتها و کاربردهای هر یک از روشهای دستی ردیابی و خودکار ArcScan
  • آماده سازی نقشه های رستری و عکس های اسکن شده قبل از عملیات دیجیت سازی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در ArcGIS
  • استفاده از چند پروژه متنوع در زمینه رقومی کردن اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در GIS
  • بکارگیری عملی ۸ مولفه اصلی برای وکتورسازی نقشه های رستری در GIS
   • Intersection Solution
   • Maximum Line Width
   • Compression Tolerance
   • Smoothing Weight
   • Gap Closure Tolerance
   • Fan Angle
   • Hole
   • Resolve Corners
  • کار عملی در زمینه سه بخش و مرحله اصلی وکتورسازی
   • Raster Snapping
   • Raster Tracing
   • Shape Recognition
  • شناسایی اتوماتیک عوارض خطی به صورت Centerline و Outline
  • پاکسازی عملی و کاربردی یا Clean کردن نقشه های رستری به صورت عملی و در چند پروژه متنوع
  • حذف انتخابی و هوشمند عناصر خطی بر روی عکس های اسکن شده
  • چگونگی برطرف کردن گپ ها و فواصل موجود و نبود عارضه بر روی عکس
  • تبدیلات هندسی عوارض

این آموزش در ۳ گام طراحی شده است که عبارتند از:

 • گام نخست: کار با روش نمادسازی تکی یا Features یا اصطلاحاً Single Symbol
  • چه شرایطی برای ساخت نماد نقشه ها باید در GIS رعایت شود؟
  • نمادسازی تکی چیست و چگونه می توان بر روی نقشه انجام داد؟
  • شیوه ساخت سمبل تکی یا Single برای تمامی عوارض نقشه های خطی و نقطه ای و پلیگونی
  • آموزش استفاده از Styleهای نرم افزار ArcGIS برای افزایش تنوع سمبلها
  • چگونگی ساخت سمبل با استفاده از نمادهای پیش فرض به صورت ترکیبی
  • ساخت سمبل از انواع مارکر، گرادیان و کاراکترها و تصاویر و اصلاح و ترکیب آنها
  • ساخت استایل از پرکاربردترین سمبلهای نقشه های GIS
  • گروه بندی عوارض و پدیده های نقشه بر اساس سمبل خاص
 • گام دوم: نمادسازی دسته ای یا Categories
  • تعیین پیش شرط اساسی برای دسته بندی انواع سمبل نقشه ها
  • دسته بندی و گروه بندی سمبلهای نقشه برای انواع نقاط و خطوط و پلیگون با ذکر مثال متنوع
  • تعیین سمبل منحصربفرد برای هر عارضه در GIS
  • تعریف سمبل برای دسته و گروهی خاص از پدیده های نقشه
  • تعیین جهت چرخش و اندازه برای برخی از گروه ها به صورت انتخابی و منحصربفرد
  • شیوه حذف گروه های اضافه با توجه به هدف
  • ساخت سمبل برای گروه ها و دسته ها بر اساس سه ویژگی خاص
  • تعریف سمبل نقشه بر اساس استایلهای پیش فرض و شیوه فراخوانی استایلها برای گروه های نقشه
 • گام سوم: نمادسازی کمی یا Quantities
  • چگونگی ایجاد سمبل نقشه بر اساس ویژگی های عددی و کمی
  • تعریف سمبل نقشه برای عوارض بر اساس تغییرات تدریجی پدیده ها
  • نمایش تغییرات تدریجی پدیده ها با تعیین نوع و دسته رنگ
  • نمایش تغییرات کمی و عددی پدیده ها و عوارض بر اساس اندازه نمادها در ArcGIS
  • نرمالسازی متغیرهای کمی عوارض و نمایش بر اساس سمبل
  • تعیین تعداد کلاسهای هر نقشه بر اساس ویژگی های کمی
  • تعریف برچسب هر کلاس با ویژگی های خاص و تعریفی

این آموزش در ۳ گام طراحی شده است که عبارتند از:

 • گام نخست: روشهای کلاس بندی متغیرهای عددی و کمی بر روی نقشه
  • چگونگی ایجاد خطوط جریان از یک مبدا به چندین مقصد با ذکر مثال خطوط پروازی با نمایش تغییرات سمبل
  • نمایش جهت و سرعت باد بر روی نقشه با تعریف نمادهای مرتبط
  • آموزش ۷ روش کلاس بندی بر روی نقشه ها با ذکر مثالهای مختلف
  • روش Manual
  • روش Equal Interval
  • روش Define Interval
  • روش Quantile
  • روش Natural Breaks – Jenk
  • روش Geometrical Interval
  • روش Standard Deviation
 • گام دوم: روشهای نمادسازی چارت و نموداری و ترکیبی
  • آموزش شیوه نمادسازی نسبی با بکارگیری روش Proportional Symbol
  • آموزش ساخت تراکم نقاط بر روی نقشه با استفاده از روش Dot Density
  • ساخت انواع نمودار و چارت به عنوان نمادهای متغیرهای عددی
   • ساخت نمودار دایره ای و کلوچه ای در ArcMap
   • آموزش ایجاد نمودار ستونی در GIS
  • چگونگی بکارگیری عملی و کاربردی نمادسازی ترکیبی Multiple Attribute
 • گام سوم : روشهای نمادسازی عوارض رستری
  • شیوه تهیه داده های مدل رقومی زمین با کیفیت بالا
  • چگونگی موزاییک و ترکیب نقشه های DEM با یکدیگر بدون خطا و فاصله
  • برش منطقه مطالعاتی با ابزارهای Clip و Extract By Mask
  • آموزش نمادسازی داده های رستری با روش Stretch
  • آموزش ساخت نماد و سمبل برای داده های dem با روش Classified
  • نحوه طبقه بندی داده های رستری پیوسته در GIS

آموزش جامع لیبل زدن در ArcGIS و ساخت گراف در ۵ گام طراحی شده است:

 • گام نخست: ساخت برچسب به صورت گرافیکی و تکی
 • انواع روشهای مختلف ساخت برچسب و لیبل به صورت تکی بر روی عوارض (نقطه و خط و پلیگون)
 • حذف عوارض اضافه از نقشه ها و Clean کردن آنها
 • تعیین خصوصیات ظاهری برچسب های گرافیکی بر روی نقشه های وکتوری در GIS
 • شیوه استفاده از استایلها برای تنظیمات ظاهری برچسبها  و لیبلها در GIS (اندازه، فونت، رنگ)
 • تعیین جایگاه ها برای لیبلهای گرافیکی در gis
 • گام دوم: شیوه بکارگیری برچسب ها و لیبلها به صورت پیشرفته در GIS
 • ساخت برچسب به صورت تخصصی و حرفه ای برای عوارض نقطه ای
 • تعیین جایگاه های ۸ گانه برای عوارض از نوع نقطه ای نسبت به نقاط در نقشه های GIS
 • تعیین زاویه ویژه برای عوارض نقطه ای
 • آموزش بکارگیری یک فیلد عددی از جدول اطلاعاتی برای تعیین زوایای اختصاصی و منحصر به فرد
 • تعیین حد آستانه برای نمایش برچسب ها و لیبلها در مقیاسهای مختلف نقشه
 • دسته بندی برچسب ها و لیبلها برای تعیین شیوه های مختلف
 • تعیین برچسب های ویژه و خاص برای هر دسته از عوارض
 • تنظیمات ظاهری لیبلها با امکانات پیشرفته و حرفه ای
 • تنظیمات پیشرفته برچسب و لیبل برای عوارض خطی
 • تعیین جایگاه و جهت برچسب نسبت به خطوط با روشهای چهارگانه
 • تعیین جایگاه و محل قرارگیری لیبل نقشه در عوارض پلیگونی با روشهای چهارگانه
 • گام سوم: استفاده از نوار ابزار Labeling
 • آموزش نوار ابزار Labeling در GIS
 • چگونگی تعیین جایگاه برچسب ها برای عوارض نقطه ای و خطی و پلیگونی و تنظیم وزن هر کدام
 • اولویت بندی برچسب ها و لیبل های نقشه در GIS در مناطق پر تراکم
 • تعیین و حذف برچسب های تکراری
 • تنظیمات گام دوم در بخش Labeling با امکانات گسترده تر
 • گام چهارم: آموزش استفاده از Maplex در ArcGIS
 • استفاده از Maplex در GIS برای ترسیم لیبل نقشه ها
 • استفاده از امکانات تخصصی برای تعیین مکان مناسب و بهینه برای لیبل نقشه های وکتوری در GIS
 • تعیین وزن و اولویت برای نمایش برچسب های نقشه
 • گام پنجم: آموزش ساخت گراف و نمودار در GIS
 • ساخت نمودار ستونی در GIS
 • تنظیمات ویژه برای نمودار و گراف
 • ایجاد توابع آماری بر روی نمودارهای مختلف در GIS مثل میانگین، میانه، انحراف معیار و…
 • ساخت نمودار هرم سنی در GIS
 • شیوه ایجاد نمودارهای دایره ای و تنظیمات دقیق آنها به صورت پیشرفته
 • فارسی سازی تمامی بخش های یک نمودار با جزئیات کامل و جامع
 • ذخیره سازی نمودارها و گراف با فرمت های مختلف عکس و grf

آموزش صفر تا صد ساخت چیدمان در ArcGIS در ۴ گام طراحی شده است:

 • گام نخست: شیوه ایجاد چیدمان تکی
 • چیدمان یا Layout چیست و از چه عناصری تشکیل شده است؟
 • ساخت یک چیدمان تکی به صورت گام به گام و مرحله به مرحله به صورت عملی
 • چگونگی استفاده از Templateهای پیش فرض نرم افزار برای ساخت Layout
 • تنظیم جهت قرارگیری کاغذ چیدمان و تعیین اندازه مناسب و استاندارد برای نقشه خروجی
 • ساخت جهت شمال نقشه به صورت حرفه ای و اصولی
 • عوامل موثر در تهیه یک راهنمای نقشه جذاب
 • کارکردهای مختلف نمادسازی و Symbology و نقششان در راهنمای نقشه GIS
 • تنظیمات تعداد ستون و چهارچوب راهنمای نقشه
 • شیوه عملی استفاده از استایلهای مختلف Legend در نقشه های ArcGIS
 • گروه بندی نمادهای نقشه و شیوه اثرگذاری آنها در چیدمان راهنما
 • تعیین فواصل جزئی و دقیق بین عناصر تشکیل دهنده یک راهنمای نقشه در ArcMap
 • گام دوم: چگونگی اضافه کردن عناصر نقشه به چیدمان 
 • مقیاس نقشه چه جایگاهی در Layout دارد؟
 • آموزش ساخت مقیاس خطی یا ترسیمی در ArcMap
 • تنظیمات واحد مقیاس و اجزا تشکیل دهنده یک Scale Bar
 • شیوه ایجاد شبکه Grid برای تعیین مدارات و نصف النهارات بر روی نقشه
 • ساخت شبکه مختصات به صورت عملی و تنظیم تک تک اجزا آن به صورت کاربردی و گام به گام
 • ساخت عنوان نقشه و توضیحات حاشیه ای مکمل
 • ذخیره سازی تصویر چیدمان با کیفیتها و دقت مختلف
 • گام سوم: آموزش ساخت Layout چندگانه برای نقشه موقعیت جغرافیایی 
 • با چه روشهایی می توان نقشه موقعیت جغرافیایی را در GIS ایجاد کرد؟
 • ساخت یک چیدمان کاربردی به صورت چندگانه
 • چگونگی ایجاد چندین دیتافریم در کنار یکدیگر
 • نحوه ساخت و تنظیم حرفه ای چیدمانهای متعدد با ویژگی های جغرافیایی خاص
 • گام چهارم: شیوه ایجاد Layout متعدد و تکرارشونده 
 • چگونه می توان یک چیدمان مشخص را به تعداد زیاد تکرار کرد؟
 • چگونه می توان برای یک منطقه مشخص Layout متفاوت ایجاد کرد

آموزش سریع و فوری GIS در ۲ ساعت

چه مباحثی در این فیلم آموزشی ارائه شده است:

 • GIS چیست و چه کاربردهایی دارد؟
 • اجزا تشکیل دهنده هر پروژه GIS کدامند؟
 • چه داده هایی را می توان در ArcGIS بکار گرفت؟
 • چرا باید همه نقشه ها در ArcGIS مختصات واقعی طول و عرض جغرافیایی داشته باشند؟
 • آموزش عملی تعریف مرجع مکانی برای یک نقشه با عملیات زمین مرجع یا Georeference به صورت متریک
 • آموزش عملی محاسبه زون UTM برای یک نقشه
 • کار عملی و پروژه ای با نرم افزار SAS Planet برای تهیه تصاویر ماهواره ای
 • ساخت Shapefile و آموزش ترسیمات با Editor
 • آموزش دانلود داده های فوق العاده OSM
 • استفاده از پایگاه داده Open Street Map با افزونه ArcGIS Editor
 • چگونگی محاسبات هندسی در نقشه ها (مساحت، محیط، طول)
 • آموزش ابزار تخصصی Add Geometry Attribute
 • آموزش ایجاد برچسب یا Label
 • شیوه ساخت نماد یا Symbol
 • آموزش کاربردی ساخت چیدمان یا Layout
 • شیوه ایجاد راهنما، جهت شمال، مقیاس و شبکه مختصات بر روی Layout
 • تنظیمات تخصصی شبکه Grid متریک و جغرافیایی و اندکس
 • ساخت عملی Map Package

این دوره به چه کسانی پیشنهاد می شود؟

 • دانشجویان و محققین رشته‌های: GIS و سنجش از دور، جغرافیا، نقشه برداری، علوم زمین، علوم محیطی، عمران، کشاورزی، زمین شناسی، محیط زیست،‌ منابع طبیعی، هواشناسی و همه کسانی که علاقمند به یادگیری نرم افزار ArcGIS به صورت کاملاً تخصصی و حرفه ای هستند. 
 • تمامی اساتید دانشگاه که در تدریس و اجرای پروژه های دانشگاهی و برون دانشگاهی نیاز به استفاده از ArcGIS دارند. 
 • کارشناسان شرکت های مهندس مشاور
 • تمامی علاقمندانی که دوست دارند در کنار مباحث علمی دانشگاهی، به یک فن و نرم افزار تخصصی نیز مسلط شوند و حرفی برای گفتن داشته باشند.
 • عزیزانی که به دنبال یادگیری هستند و می خواهند از این نرم افزار کسب درآمد کنند.
 • تمامی محققینی که می خواهند در حیطی تخصصی خود برای مقالات، پروژه ها و پایان نامه ها از این نرم افزار تخصصی استفاده کنند و پژوهشی بی نظیر و قوی ارائه نمایند.
 • افرادی که می خواهند در این حیطه تخصصی فراتر از یک استاد ظاهر شوند.
 • افرادی که میخواهند وارد دنیای درآمدزایی از طریق پروژه های GIS و سنجش از دور شوند.
 • و…

سخن مدرس

من قول میدم افرادی که از این دوره استفاده میکنن، اگر طبق روند آموزشی و توصیه هایی که در دوره ارائه میشه پیش برن، قطعا در مسیر درست یادگیری حرفه ای ArcGIS گام برداشتن و در پایان این دوره آماده حضور در گام دوم  آموزش 0 تا 100 ArcGIS خواهند بود.      “محمود سلطانیان”

مباحثی که در این دوره آموزشی ارائه می شود

گام اول 0 تا 100 GIS

چرا باید در این دوره شرکت کنم؟...

چرایی صفر تا صد GIS

مخاطبین دوره

همه افرادی که می خواهند به صورت کاملاً اصولی و حرفه ای به نرم افزار ArcGIS مسلط شوند. و در مسیر درست یادگیری این ابزار فوق العاده کاربردی قرار گیرند و با این نرم افزار جادویی همراه شوند.

محتویات دوره

 • 10 جلسه آموزش ویدیویی

این دوره آموزشی در 10 جلسه ارائه می گردد که مجموعاً شامل 45 ساعت آموزش ویدیویی است. 

 • تمرینات مرتبط با هر جلسه

در هر جلسه آموزشی یک مبحث مورد بررسی قرار می گیرد و متناسب با نوع مبحث تمرینات نیز تهیه شده و در اختیارتان قرار می گیرد.

 • کتابچه پایانی این گام آموزشی

پس از پایان این گام آموزشی، یک کتابچه از مهمترین نکات کلیدی به منظور مرور و یادگیری مجدد مطالب ارائه می شود.

این دوره به چه کسانی پیشنهاد می شود؟

 • دانشجویان و محققین رشته‌های: GIS و سنجش از دور، جغرافیا، نقشه برداری، علوم زمین، علوم محیطی، عمران، کشاورزی، زمین شناسی، محیط زیست،‌ منابع طبیعی، هواشناسی و همه کسانی که علاقمند به یادگیری نرم افزار ArcGIS به صورت کاملاً تخصصی و حرفه ای هستند. 
 • تمامی اساتید دانشگاه که در تدریس و اجرای پروژه های دانشگاهی و برون دانشگاهی نیاز به استفاده از ArcGIS دارند. 
 • کارشناسان شرکت های مهندس مشاور
 • تمامی علاقمندانی که دوست دارند در کنار مباحث علمی دانشگاهی، به یک فن و نرم افزار تخصصی نیز مسلط شوند و حرفی برای گفتن داشته باشند.
 • عزیزانی که به دنبال یادگیری هستند و می خواهند از این نرم افزار کسب درآمد کنند.
 • تمامی محققینی که می خواهند در حیطی تخصصی خود برای مقالات، پروژه ها و پایان نامه ها از این نرم افزار تخصصی استفاده کنند و پژوهشی بی نظیر و قوی ارائه نمایند.
 • افرادی که می خواهند در این حیطه تخصصی فراتر از یک استاد ظاهر شوند.
 • افرادی که میخواهند وارد دنیای درآمدزایی از طریق پروژه های GIS و سنجش از دور شوند.
 • و…

مزایای دوره

 • پشتیبانی و مشاوره رایگان یکساله

با تمهیداتی که دیده شده، شرکت کنندگان دوره 0 تا 100 ArcGIS به صورت اختصاصی به سیستم پشتیبانی دسترسی خواهند داشت و از مشاوره و پشتیبانی مربوط به این دوره بهره مند خواهند شد.

 • دسترسی به ویدئوهای آموزش

ویدئوهای ضبط شده در هر جلسه در اختیار شرکت کنندگان گذاشته خواهد شد تا علاوه مرور مجدد مطالب، در هر زمان بتوانند اطلاعات دوره را در اختیار داشته باشند.

 • دریافت بروزرسانی رایگان

از آنجائیکه رویکرد ما بهبود هر چه بیشتر سرفصل ها، مطالب و تمرین ها هست، شرکت کنندگان میتوانند با حضور در این دوره، از بروزرسانی های بعدی به صورت رایگان بهره مند شوند.

 • تخفیف برای شرکت در دوره های سنجش از دور

هدف ما آموزش متخصصین GIS و RS در هر زمینه ای هست. برای تکمیل دانش شما، شرکت در سایر دوره ها رو تسهیل می کنیم.

پاسخ سوالات متداول

همانطور که از عنوان این دوره پیداست، مباحث از 0 صفر شروع شده و تا بالاترین سطح ادامه می یابد. یعنی اگر هیچ آشنایی هم با GIS ندارید، جای نگرانی نیست، چون به صورت گام به گام و در قالب پروژه های مختلف با شما خواهیم بود تا به بالاترین سطح در بکارگیری این نرم افزار تخصصی و جادویی برسید.

در هر جلسه آموزشی با توجه به مبحثی که ارائه می شود، تمرینات خاصی استفاده می شود، تمامی این تمرینات و دیتاها به صورت کامل در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

خیر. این دوره به صورت غیرحضوری برگزار می شود. آموزشها در قالب فیلمهای ویدیویی در اختیار کاربران و شرکت کنندگان قرار می گیرد. 

فرقی نمی‌کند که دانشجو باشید یا فارق التحصیل یا استاد دانشگاه، چون مطالبی که در این دوره آموزش داده می‌شود به صورت کاملاً کاربردی و پروژه محور طراحی شده است، بنابراین تردید نکنید و یادگیری را از همین امروز آغاز کنید.

 

یکی از رسالتهای آکادمی سامانه اطلاعات مکانی ارائه برترین آموزشها با کمترین هزینه است. 

دوره های آموزشی نرم افزار ArcGIS در بسیاری از آموزشگاه هایی که به صورت حضوری برگزاری می شود در سطوح مختلف 30 ساعته ارائه می گردد. در این 30 ساعت استاد نیمی از کلاس را تدریس می کند و نیمی از کلاس نیز دانشجویان به تمرین می پردازند. در واقع فقط 15 تا 20 ساعت از هر سطح آموزشی به تدریس پرداخته می شود. برای این 30 ساعت نیز حداقل در هر آموزشگاه باید 600 تا 800 هزارتومان هزینه پرداخت کنید.

اما هر سطح آموزشی در دوره 0 تا 100 ArcGIS ، شما 45 ساعت آموزش ناب و خالص دریافت می کنید. این در شرایطی است که شما همیشه فیلم های آموزشی را در اختیار دارید و می توانید در هر لحظه و زمان شبانه روز از این فیلمها برای مرور و یادآوری استفاده کنید. در صورتی که کلاس های حضوری فقط یکبار برگزار می شود و امکان دسترسی مجدد به استاد به صورت همیشگی نیست. 

از نظر هزینه نیز این 45 ساعت به هیچ عنوان قابل مقایسه با کلاسهای حضوری با حداقل ساعت مفید نیستند. 

نکته قابل توجه اینکه شما با شرکت در دوره کامل می توانید از هدیه ویژه سنجش از دور نیز بهره مند شوید.

همیشه به آموزش به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت نگاه کنید نه بعنوان یک هزینه.6

مدرس این دوره کیست

محمود سلطانیان

محمود سلطانیان

 • موسس آکادمی سامانه اطلاعات مکانی
 • طراح و مدرس دوره های جامع ArcGIS و ENVI در سطح بسیار گسترده و فوق تخصصی
 • طراحی و تدریس بیش از 5۰۰ محصول آموزشی
 • بیش از یک دهه سابقه تدریس ArcGIS
 • نویسنده 8 جلد کتاب آموزشی ArcGIS
 • مدرس کارگاه های آموزشی تخصصی سازمانی ArcGIS
 • مشاور پروژه های ملی و منطقه ای

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش ۰ تا ۱۰۰ ArcGIS | گام اول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام اولین دوره ArcGIS Pro در ایران شروع شدثبت نام با تخفیف 50% | کلیک کن
+