تهیه نقشه Voronoi در ArcGIS

//تهیه نقشه Voronoi در ArcGIS

تهیه نقشه Voronoi در ArcGIS

آموزش روش تهیه نقشه Voronoi در ArcGIS

نقشه Voronoi  از يک سري چندضلعي ها که در پيرامون موقعيت نقاط نمونه برداري شده شکل گرفته اند، ايجاد مي شود.

چندضلعي هايVoronoi  طوري ايجاد شده اند که هر موقعيت در درون چندضلعي نسبت به نقاط نمونه برداري شده، به نقطه ي نمونه برداري شده اي که در در داخل چند ضلعي وجود دارد، نزديکتر هستند. بعد از اينکه چندضلعي ها ايجاد شدند، همسايه هاي نقطه ي نمونه برداري شده مشخص و تعريف مي شوند، بطوريکه اين همسايه ها همان نقاط نمونه برداري شده ي ديگري هستند که چندضلعي حاوي نقطه ي نمونه برداري شده ي فوق الذکر، مرزي با چندضلعي آنها دارد.

براي مثال ، در شکل زير، نقطه ي نمونه برداري شده که با رنگ زرد روشن نشان داده شده است، بوسيله ي چند ضلعي که با رنگ قرمز ارائه شده، محصور شده است. هر موقعيت در درون چند ضلعي قرمز به نقطه ي نمونه برداري شده ي زرد روشن نسبت به هر نقطه ي نمونه برداري شده ي ديگري نزديکتر است (نقطه ي نمونه برداري شده ي ديگر با نقاط کوچکي به رنگ آبي تيره ارائه شده اند). چندضلعي هاي آبي رنگ همگي در مرزي با چندضلعي قرمز سهيم اند، بنابراين نقاط نمونه برداري شده در درون چندضلعي هاي آبي رنگ همسايه هايي براي نقطاه نمونه برداري شده با رنگ زرد روشن هستند.

تهیه نقشه Voronoi در ArcGIS

با استفاده از اين تعريف براي همسايه ها، آماره هاي محلي متنوعي مي توانند محاسبه  شوند. مثلاً، ميانگين محلي بوسيله ي گرفتن نقاط نمونه برداري شده در چند ضلعي هاي آبي و قرمز محاسبه مي شود. اين ميانگين سپس به چند ضلعي قرمز رنگ ارجاع داده مي شود. بعد از آن براي همه ي چندضلعي ها و همسايه هايشان اين وضعيت تکرار مي شود، شيب رنگ مقادير نسبي ميانگين  هاي محلي را نمايش مي دهد، که براي مشاهده و تجسم نواحي با مقادير بيشتر و کمتر کمک مي کنند. براي مقادير اختصاص داده شده و محاسبه شده به چند ضلعي ها، يک تعداد روشهايي را ابزار Voronoi Mapping  فراهم مي آورد: به موارد زیر برای نقشه Voronoi دقت شود.

این مطلب را هم بخوانید...  معرفی تکنیک های درون یابی

Simple مقدار اختصاص داده شده به ياخته، مقدار ثبت شده در نقطه ي نمونه برداري شده ي درون ياخته است.

Mean مقدار اختصاص داده شده به ياخته، مقدار ميانگيني است که از ياخته و همسايه هايش محاسبه شده است.

Mode همه ي ياخته ها در داخل فواصل کلاسي پنجگانه اي جاي مي گيرند. مقدار ارجاع داده شده به ياخته، مد (بيشترين اوقات در کلاس رخ مي دهد) ياخته و همسايه هايش است.

Cluster همه ي ياخته ها در داخل فواصل کلاسي پنج گانه اي جاي مي گيرند. اگر فاصله ي کلاسي يک ياخته از هر يک همسايه هايش متفاوت باشد، ياخته براي تشخيص دادن آن از همسايه هايش خاکستري رنگ مي شود.

Entropy همه ي ياخته ها در کلاس هاي پنجگانه اي مبتني بر گروه بندي طبيعي از مقادير داده ها جاي مي گيرند . مقدار اختصاص داده شده به ياخته، آنتروپي اي است که از ياخته و همسايه هايش محاسبه مي شود.

Median مقدار اختصاص داده شده به ياخته، مقدار ميانه ي محاسبه شده از توزيع فراواني ياخته و همسايه  هايش است.

Standard Deviation مقدار اختصاص داده شده به ياخته، انحراف معياري است که از ياخته و همسايه هايش محاسبه مي شود.

InterQuantile Range چارک هاي اول و سوم از توزيع فراواني ياخته و همسايه هايش محاسبه مي شوند. مقدار اختصاص داده شده به ياخته با تفريق مقدار چارک اول از مقدار چارک سوم محاسبه مي شود.

جستجوي داده هاي پرت با نقشه Voronoi

نقشه Voronoi  ايجاد شده با روش هاي خوشه اي و آنتروپي مي توانند در جهت شناسايي داده هاي پرت محلي احتمالي کمک کرده و مورد استفاده قرار گيرند. مقدار آنتروپي، اندازه اي از عدم تجانس بين سلول هاي همسايگي را فراهم مي آورد. در طبيعت انتظار مي رود چيزهايي که نزديک تر به هم باشند احتمالاً از چيزهايي که از هم فاصله ي زيادتري دارند، بيشتر شبيه هم باشند. بنابراين، داده هاي پرت ممکن است بوسيله ي نواحي با آنتروپي بالا شناسايي شوند.

این مطلب را هم بخوانید...  ساخت نقشه نقطه ای از موقعیت های مطلق

روش خوشه اي، آن سلول هايي را شناسايي مي کند که شبيه همسايه هاي پيراموني شان نيستند. انتظار مي رود که مقدار ثبت شده در ياخته اي خاص دست کم به يکي از همسايه هايش شبيه باشد.

 

برای یادگیری عملی این روش می توانید از محصولات آموزشی زیر استفاده کنید

 

سری آموزش های میان یابی در ArcGIS

توسط | ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۲۲:۳۴:۵۹ +۰۰:۰۰ دی ۱۱ام, ۱۳۹۶|arcgis|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

سلطانیان محمود
پیش به سوی قله

ثبت ديدگاه