انواع روش تعیین روابط فضایی بین عوارض | مفهوم سازی روابط فضایی

//انواع روش تعیین روابط فضایی بین عوارض | مفهوم سازی روابط فضایی

انواع روش تعیین روابط فضایی بین عوارض | مفهوم سازی روابط فضایی

یکی از مهمترین تنظیماتی که در هنگام استفاده از ابزارهای مرتبط با تحلیل آماره فضایی خصوصاً ابزارهای مرتبط با تعیین همبستگی فضایی تعیین کرد، انواع روش تعیین روابط فضایی بین عوارض یا روشهای مختلف مفهوم سازی روابط فضایی است.

انواع روش تعیین روابط فضایی بین عوارض عبارتند از:

  • Inverse Distance
  • Inverse Distance Squared
  • Fixed distance band
  • Zone of indifference
  • Contiguity edge only
  • Contiguity edge corners
  • Get spatial weight from file

روش اول: فاصله معکوس Inverse Distance

در این روش عوارض نزدیکتر، تاثیر بیشتری برای تعیین همسایگی دارند، هر چه عوارض دورتر باشند تاثیر کمتری خواهند داشت.

روش دوم: فاصله معکوس مربع Inverse Distance Squared

این روش همانند روش قبلی عمل می کند، با این تفاوت که تاثیرات توان خواهد داشت، یعنی شیب تغییرات شدیدتر خواهد بود، در واقع تاثیر شدیدتر نشان داده می شود.

نکته: تنها نزدیک ترین عوارض تاثیر قابل توجهی در این تحلیل خواهند گرفت.

عوارضی که در مجاورت یکدیگر هستند، بیشترین تاثیر را خواهند گرفت و عوارضی که در فاصله دورتر قرار دارند تاثیر کمتری می گیرند.

روش سوم: Fixed Distance Band

در این روش می توان مشخص کرد که عوارض تا چه فاصله ای بر یکدیگر تاثیر گذار باشند. عوارضی که در خارج از این فاصله باشند، تاثیری نخواهند داشت.

عوارضی که در داخل محدوده باشند، وزن یک خواهند گرفت و اعمال نفوذ بر روی آنها اجرا می شود. اما عوارض خارج از محدوده وزن صفر می گیرند.

روش چهارم: منطقه اختلاف Zone of Indifference

در این روش عوارضی که در داخل محدوده تعیین شده قرار می گیرند، وزن یک دریافت می کنند و با فاصله گرفتن از این محدوده، وزنشان از بین می رود.

این مطلب را هم بخوانید...  کار با نقشه OSM در GIS | استفاده از نقشه Open Street Map در ArcGIS

روش پنجم: Contiguity edge only

فقط عوارضی به عنوان تحلیل همسایگی معرفی می شوند که دارای یک مرز مشترک یا یک بخش همپوشان باشند.

(عوارض از نوع پلیگونی)

روش ششم: Contiguity edge Corners

فقط عوارضی به عنوان تحلیل همسایگی معرفی می شوند که دارای یک مرز مشترک یا گره مشترک یا بخش همپوشان داشته باشند.

(عوارض از نوع پلیگونی)

روش هفتم: Get spatial weights from file

در این روش روابط فضایی بر اساس یک فایل تعیین می شود.

این تنظیمات را به راحتی می توان در ابزار Spatial Autocorrelation  مشاهده نمود.

 

از فیلم آموزشی زیر استفاده کنید تا بیشتر با این مبحث آشنا شوید

توسط | ۱۳۹۷-۳-۲۶ ۱۰:۴۷:۴۶ +۰۰:۰۰ خرداد ۲۱ام, ۱۳۹۷|arcgis|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

سلطانیان محمود
پیش به سوی قله

ثبت ديدگاه