نمونه برداری تصویر برای طبقه بندی در نرم افزار eCognition

در فرایند طبقه بندی شی گرا در تصاویر ماهواره ای مراحل مختلفی باید اجرا شود که نمونه برداری تصویر برای طبقه بندی در نرم افزار eCognition یکی از مهمترین مراحل اصلی و حساس است.

اگر قصد طبقه بندی داری به ترتیب باید مراحل زیر را طی کنید:

  • ایجاد فضای کاری در eCognition
  • ساخت پروژه کاری
  • ایجاد ترکیب رنگی برای نمایش بهتر
  • ایجاد کلاس عوارض
  • قطعه بندی تصویر یا Segmentation
  • نمونه برداری تصویر
  • طبقه بندی تصویر

نمونه برداری تصویر برای طبقه بندی در نرم افزار eCognition 

در جلسه قبلی با روش Segmentation برای قطعه بندی تصویر در نرم افزار eCognition آشنا شدید و به صورت عملی یک تصویر ماهواه ای را قطعه بندی کردید.

برای شروع نمونه برداری از منوی Classification گزینه Nearest Neighbor را انتخاب کرده و زیر گزینه apply standard nearest neighbor to class را انتخاب کنید.

از بخش available class طبقات را به بخش selected class منتقل کنید.

از منوی classification گزینه sample و سپس sample editor را انتخاب کنید.

در این بخش ویژگی های آماری نمونه هایی که انتخاب می شود هر باند نمایش داده می شود

اما قبل از آن باید از منوی classification از بخش nearest neighbor باید edit standard NN Feature space را انتخاب کنید و ویژگی های آماری خود را برای باندهای تصویر انتخاب کنید.

در این مرحله برای نمونه برداری از منوی Classification از منوی sample گزینه select sample را انتخاب کنید.

در پنجره class heirerchy طبقه ای که می خواهید برای آن نمونه برداری کنید را انتخاب کنید.

با دوبار کلیک چپ کردن در تصویر نمونه ها انتخاب می شود و به رنگ کلاس نمایش داده می شود.

نمونه ها برای هر کلاس تا حدی باید انتخاب شود که به حد اشباع در نمودارهای sample editor برسد. در واقع تا حدی نمونه ها را انتخاب کنید تا شکل هیستوگرام تغییر نکند.

برچسب‌ها:
آسام

آکادمی سامانه اطلاعات مکانی یک مرجع تخصصی و کاربردی برای آموزشهای GIS و RS است.

نوشته‌های مرتبط

شروع دوره 0 تا 100 ArcGISثبت نام می کنم
+