آکادمی سامانه اطلاعات مکانی

درخت تصمیم گیری و بارزسازی تغییرات تصاویر ماهواره ای در ENVI | جلسه هفتم آموزش جامع ENVI

آنچه در جلسه هفتم آموزش جامع envi می آموزید: ( درخت تصمیم گیری و بارزسازی تغییرات تصاویر ماهواره ای در ENVI )

  • تنظیمات پیشرفته روش طبقه بندی بیشترین شباهت
  • تعیین حد آستانه برای روش Maximum Likelihood
  • تاثیر Probability Threshold در طبقه بندی تصاویر
  • تعیین بیشینه انحراف معیار برای روش طبقه بندی کمترین فاصله
  • تهیه نقشه کاربری اراضی و پوشش زمین با روش درخت تصمیم گیری
  • چگونه می توان به صورت عملی با تصاویر لندست از روش Decision Tree استفاده نمود
  • کار عملی در زمینه بارزسازی تغییرات تصاویر ماهواره ای در ENVI
  • تعیین دقیق مقدار و درصد تغییرات کاربری ها در تاریخ های مختلف با تصاویر لندست

 

مشاهده دیگر جلسات این مجموعه آموزشی

خرید کل مجموعه ۴۰ ساعته

اولین جلسه آموزش جامع ENVI

دومین جلسه آموزش جامع ENVI

سومین جلسه آموزش جامع ENVI

چهارمین جلسه آموزش جامع ENVI

پنجمین جلسه آموزش ENVI

ششمین جلسه آموزش ENVI

هفتمین جلسه آموزش ENVI

هشتمین جلسه آموزش ENVI

نهمین جلسه آموزش ENVI

دهمین جلسه آموزش ENVI

یازدهمین جلسه آموزش ENVI

مدرس آکادمی سامانه اطلاعات مکانی شویدبرای ثبت نام کلیک کنید
+