کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی، کارتوگرافی و ابزارهای تحلیلی

//کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی، کارتوگرافی و ابزارهای تحلیلی

کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی، کارتوگرافی و ابزارهای تحلیلی

24,000تومان

عنوان: سامانه اطلاعات جغرافیایی، کارتوگرافی و ابزارهای تحلیلی

نویسنده: محمود سلطانیان، امیرحسین حلبیان

نوع: کاربردی و عملی همراه با مثال

سال انتشار: 1390

عملیاتی و کاربردی

=======

هزینه کتاب 8 هزارتومان + 15 هزارتومان هزینه پست

دسته:

توضیحات

یکی از نیازهای اساسی امروز کاربران GIS آشنایی با مباحث کارتوگرافی و نحوه نمایش نقشه هاست. با توجه به اهمیت این موضوع و کمبود منبع و کتابی در این خصوص بر آن شدیم تا کتابی را آماده کنیم تا بتواند حداقل نیاز کاربران را برآورده نماید.

کتابی که پیش رو دارید در هفت فصل تدوین شده است. در فصل نخست کتاب به مباحث مقدماتی و کلیاتی از کارتوگرافی پرداخته می­شود، فصل دوم ابزارهای پردازشی و تحلیلی را به طور کامل مورد بررسی قرار داده، فصل سوم مدلسازی را به تشریح بیان کرده، فصل چهارم به طور اخص مرتبط با کارتوگرافی است. در فصل پنجم مباحث مرتبط با دیمانسیون طرح شده، در فصل ششم خصوصیات Snapping طرح شده و نهایتاً در فصل هفتم سری داده های زمانی بیان شده است. امید است که مباحث طرح شده در این کتاب نیاز کاربران محترم خصوصاً نیازهای کارتوگرافی را برآورده نماید. ذکر این نکته الزامی است که بهتر است قبل از استفاده از این کتاب با مباحث عمومی GIS آشنایی داشته باشید (به جلد نخست کتاب پنج گام تا فراگیری ArcGIS مراجعه نمائید).

مباحث ذکر شده در این کتاب بر اساس آخرین نسخه نرم افزار یعنی ArcGIS 10 بیان شده است.

فصل اول: کليات۱
مقدمه۳
مقياس نقشه۳
شبکه جغرافيايي۴
خطوط محدوده نقشه۴
اندازه و شکل زمين۵
ژئوئيد۶
مختصات جغرافيايي۶
سيستم هاي تصوير۷
سيستم تصوير مخروطي۸
سيستم تصوير استوانه اي۸
سيستم تصوير آزيموتال۸
سيستم تصوير هذلولي۹
سيستم تصوير هم مساحت۹
نقش اساسي کارتوگرافي در GIS۹
مدل داده ها۱۰
مدل داده برداري۱۱
مدل اسپاگتي۱۱
مدل توپولوژي۱۲
مدل داده رستري۱۲
پايگاه داده۱۳
فصل دوم: ابزارهاي تحليلي۱۵
مجموعه ابزارهاي Extract۱۷
Clip۱۷
Select۲۰
Split۲۳
Table Select۲۵
مجموعه ابزارهاي Overlay۲۸
Erase۲۸
Identity۳۱
Intersect۳۳
Spatial Join۳۵
Symmetrical Diffrence۳۷
Union۳۹
مجموعه ابزارهاي Proximity۴۰
Buffer۴۰
مثالي از ترکيب Buffer، Erase و Clip۴۴
Create Theisen Polygon۴۵
مجموعه ابزارهاي Statistics۴۷
Frequency۴۷
Merge۴۹
Multiple Ring Buffer۵۱
فصل سوم: مدلسازي۵۳
مدلسازي چيست؟۵۵
عناصر مدل۵۵
حالتهاي اجراي يک مدل۵۶
محيط اصلي برنامه Model builer۵۸
روش هاي اتصال داده ها به ابزارها۵۹
ذخيره سازي مدل۶۰
خروجي گرفتن از مدل۶۰
اجراي يک مدل۶۲
فصل چهارم: کارتوگرافي۷۱
نمايش ها چه هستند؟۷۳
استفاده از نمايش ها براي بهبود ظاهر عوارض۷۳
کار با نمايش ها۷۴
نهادينه کردن لايه ها با نمايش ها۷۴
کار با قوانين نمايش۷۴
قوانين نمايش همپوش۷۶
واژگان اصلي نمايش۷۷
نمايش۷۷
قانون نمايش۷۷
لايه نمادين نمايش۷۷
اثر هندسي۷۷
روش جايگزين نشانگذار۷۸
همپوشي نمايش۷۸
نشانگذار نمايش۷۸
نمايش آزاد۷۸
روشهاي جايگزيني نشانگذار۷۹
اثرات ژئومتريک۷۹
فهم منطق ژئومتري نمايش۷۹
نمايش چيست؟۸۰
چگونه نمايش ها را روي نقشه خود ترسيم کنيم؟۸۰
تفاوت بين قانون نمايش و نماد منظم چيست؟۸۱
آيا نمايش، نوعي داده اند؟۸۱
آيا براي استفاده از نمايش ها نياز است که با داده ها نمادينه شده شروع کنيم؟۸۱
چه اتفاقي براي لايه مي افتد هنگاميکه نمايشي به آن اضافه مي شود؟۸۱
چگونه قوانين نمايش را به عوارض اختصاص دهيم؟۸۲
آيا براي بکاربردن نمادشناسي نمايش مي توانيم از داده هاي خود استفاده کنيم؟۸۲
آيا هندسه نمايش عوارض از هندسه فضايي آن متفاوت است؟۸۲
آيا نمايش ها در محيط سه بعدي کار مي کنند؟۸۲
افزودن يک نمايش به يک لايه۸۳
نحوه ساختن يک نمايش براي يک لايه نمادينه شده۸۵
کار با نمايش هاي  مرتبط با Feature Class۸۷
نمادينه کردن يک لايه با يک نمايش۸۷
کار با نمايش هاي عوارض۸۸
تمرين۱: فراگيري اصول نمايش ها۸۹
ايجاد نمايش در ArcMap۸۹
نمادسازي لايه ها با نمايش ها در ArcMap۹۱
آماده سازي يک Feature class براي ساخت يک نمايش در محيط ArcCatalog۹۳
تمرين ۲: تعامل با ويژگي هاي نمايش۹۴
افزودن قوانين نمايشي جديد۹۴
بکاربردن قوانين نمايش جديد براي عوارض۹۷
اضافه کردن اثرات هندسي به قوانين نمايش۱۰۱
افزودن نشانه ها به نمادهاي پليگوني۱۰۴
اضافه کردن نشانگذارها به نشانه شناسي چندضلعي۱۰۴
تمرين ۳: انجام ويرايش ها با نمايش ها۱۰۶
ويرايش نمايش ها عارضه۱۰۷
جعبه ابزار Representation Properties۱۰۸
تمرين ۴: استفاده از ابزار Geoprocessing براي نمايش ها۱۰۹
ابزار Geoprocessing جهت ابزار پيچيده۱۱۲
ابزار Geoprocessing جهت يافتن تعارضات گرافيکي۱۱۵
ايجاد ارتباطات پنهاني۱۱۶
پراکنش نشان ها۱۲۱
ايجاد روگذر و زيرگذر براي خيابان ها۱۲۳
محاسبه مدارات و نصف النهار مرکزي براي لايه ها۱۲۵
محاسبه ميزان چرخش از شمال واقعي۱۲۶
محاسبه زون UTM نقشه۱۲۷
ساخت لايه شبکه مختصات جغرافيايي راهنما۱۲۷
متراکم کردن نقاط۱۳۰
متراکم کردن پليگون ها۱۳۰
حذف تمامي ساختمان ها با مساحت کمتر از ۱۹۰ متر مربع۱۳۲
خلاصه سازي خطوط و پليگون ها۱۳۳
هموارسازي خطوط و پليگون ها۱۳۴
فصل پنجم: ديمانسيون۱۳۷
ديمانسيون ها چه هستند؟۱۳۹
انواع ديمانسيون۱۳۹
لايه هاي ديمانسيون۱۴۱
ملاحظات کاربردي۱۴۱
ساخت لايه ديمانسيون۱۴۱
مدلهاي ديمانسيون۱۴۵
ايجاد و مديريت مدلهاي ديمانسيون۱۴۶
ساخت و ويرايش مدل ديمانسيون۱۴۷
هندسه عوارض ديمانسيون۱۴۹
ابزارهاي ساخت ديمانسيون۱۵۱
ايجاد ديمانسيون ها بر مبناي ديگر عوارض۱۵۴
ترسيم ديمانسيون ها۱۵۵
فصل ششم: Snapping۱۵۷
کار با محيط Snapping۱۵۹
انتخاب محيط Snapping براي ويرايش عوارض۱۶۰
تنظيمات محيط Snapping۱۶۱
محيط کلاسيک Snapping۱۶۲
فعال سازي راهنماي Snapping۱۶۴
فصل هفتم: داده هاي زماني۱۶۷
سري داده هاي زماني۱۶۹
جمع آوري داده هاي زماني۱۶۹
براي فيلدهاي از نوع String۱۷۰
براي فيلدهاي عددي۱۷۱
تفکيک کننده ها۱۷۲
داده هاي زماني در جداول مجزا۱۷۲
ارتباط جداول۱۷۳
ارتباطات يک به چند۱۷۳
دليل استفاده از داده هاي زماني۱۷۳
روند فعال سازي داده هاي زماني در محيط ArcMap۱۷۴
نمايش سري داده هاي زماني در محيط نرم افزار۱۷۵
نمايش تاريخ وقوع هر عارضه همزمان با اجراي داده هاي زماني۱۷۶
نمايش داده هاي زماني بوسيله گراف۱۷۷
واژه نامه۱۸۱
ياري نامه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب سامانه اطلاعات جغرافیایی، کارتوگرافی و ابزارهای تحلیلی”