خودهمبستگی فضایی افزایشی Incremental Spatial Autocorrelation

//خودهمبستگی فضایی افزایشی Incremental Spatial Autocorrelation

خودهمبستگی فضایی افزایشی Incremental Spatial Autocorrelation

در ابزارهای تحلیل آماره فضایی از بخش تحلیل الگوها یکی از ابزارهای بسیار مهم، خودهمبستگی فضایی افزایشی یا Incremental Spatial Autocorrelation است.

این ابزار خودهمبستگی فضایی برای یک سری از فواصل را اندازه گیری می کند و به صورت یک نمودار نمایش می دهد و مقادیر z-score را هم بر روی نمودار ارائه می دهد.

مقدار z-Score در واقع شدت خوشه بندی فضایی را انعکاس می دهد. و مقدار بالا و قابل توجه این آماره نشاندهنده فواصلی است که در آن فرایندهای فضایی، خوشه بندی پیشرفته را برجسته تر می کند.

خودهمبستگی فضایی افزایشی Incremental Spatial Autocorrelation

نکات:

  • از این ابزار می توان بعنوان یک ابزار کاربردی جهت انتخاب و تعیین مقادیری مثل Radius و Distance Threshold استفاده کرد و در ابزارهای دیگر مثل Hot spot analysis و point density بکار گرفت.
  • مختصات نقشه ورودی اگر متریک نباشد نرم افزار از سیستم Chordal استفاده می کند.
  • اگر از سیستم Chordal استفاده شود، مقادیری که در کادرهای Beginning distance و Distance increment بکار می رود باید از نوع متریک باشد.
  • برای عوارض خطی و پلیگون، مرکز عوارض در محاسبات بکار می رود. اگر نقشه از نوع Multipoint یا خط و پلیگون چند بخشی (Multipart) باشد، مرکز عوارض بر مبنای میانگین وزنی مرکز تمامی عوارض تعیین می شود. (وزن نقاط عدد ۱ است، برای خطوط، طولشان در نظر گرفته می شود و برای پلیگون ها، مساحت ها بکار می رود).
  • عوارض Layers را می توان بعنوان ورودی معرفی کرد. اگر عارضه ای در حالت انتخاب باشد، فقط عوارض انتخاب شده در تحلیل بکار می روند.
  • اگر مقداری برای Beginning distance انتخاب شود، نرم افزار به گونه ای تنظیم می کند که حداقل برای هر عارضه یک همسایه در نظر گرفته شود.
این مطلب را هم بخوانید...  01: از کجا برای پروژه GIS نقشه و اطلاعات تهیه کنم؟

برای تسلط به این ابزار و مجموعه ابزارهای Spatial Statistics از مجموعه آموزشی زیر استفاده کنید.

 

توسط | ۱۳۹۷-۳-۳۰ ۱۳:۲۰:۱۶ +۰۰:۰۰ خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۷|arcgis|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

سلطانیان محمود
پیش به سوی قله

ثبت ديدگاه