توابع Resamle در GIS کدامند؟

داده های با فرمت Raster یا شبکه ای یکی از مهمترین داده هایی است که می توان در GIS استفاده کرد. این فرمت داده طیف بسیار وسیعی از دیتاها را در بر می گیرد. از آنجایی که داده های رستری به صورت شبکه ای متراکم از پیکسلهاست و هر یک از این پیکسلها دارای یک اندازه مشخص است. این اندازه در تمامی پیکسلهای یک تصویر مساوی و تکرار شده است. مثلاً در شکل زیر شبکه بالا دارای بزرگترین پیکسل سایز است. بعد از آن شبکه وسط پیکسل سایز یا اندازه های سلول مساوی را دارد. و نهایتاً شبکه زیرین کمترین و کوچکترین اندازه یاخته ها یا پیکسلها را دارد. حال اگر یک تصویر که دارای بزرگترین پیکسل سایز است را بخواهید اندازه های یاخته های آن را کوچک کنید می توانید از Resample استفاده کنید. در این بخش قصد داریم توابع Resample در GIS را به شما معرفی کنیم.

توابع Resample در ArcGIS چه کاربردی دارند؟

تصاویر ماهواره ای یکی از پرکاربردین و جدید ترین و بروز ترین داده های رستری است که حتماً باید مدنظر محققین GIS و سنجش از دور قرار گیرد. هر یک از تصاویر ماهواره ای با توجه به نوع آن دارای پیکسل سایز های مختلفی است. مثلاً تصاویر لندست ۸ دارای ۱۱ باند طیفی است که بیشترین باندها دارای پیکسل سایز ۳۰ متری هستند. اما در این بین یکی از باندها دارای اندازه یاخته های کوچکتری است که بعنوان باند پانکروماتیک شناخته می شود. باند شماره ۸ لندست ۸ دارای سلولهای با اندازه ۱۵ متری است. از این باند می توان استفاده کرد و توان تفکیک مکانی دیگر باندها را بهبود بخشید. این فرایند در سنجش از دور بعنوان فرایند فیوژن Fusion شناخته می شود. اما در نرم افزار ArcGIS می توان از توابع Resample برای این کار استفاده نمود.

توابع Resample که در نرم افزار ArcGIS استفاده می شوند عبارتند از:

 • تابع Nearest Neighbor
 • تابع Bilinear Interpolation
 • تابع Cubic Convolution
 • تابع Majority
 • تابع Bilinear Interpolation Plus
 • تابع Gauss Blur
 • تابع Gauss Blur Plus
 • تابع Average
 • تابع Minimum
 • تابع Maximum
 • تابع Vector Average

توابع Resample در ArcGIS

نکات کلیدی:

 • هنگام بکارگیری هر یک از توابع Resample اندازه پیکسلها تغییر یافت. اما محدوده کل تصویر تغییر نمی کند.
 • تصویر خروجی را می توان با هر یک از فرمتهای BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, Esri Grid , GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF, MRF, CRF یا فرمتهای ژئودیتابیس ذخیره کرد.
آسام

آکادمی سامانه اطلاعات مکانی یک مرجع تخصصی و کاربردی برای آموزشهای GIS و RS است.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*