روشهای مختلف طبقه بندی عوارض بر اساس سمبل در GIS

معرفی تمامی روشهای مختلف طبقه بندی عوارض بر اساس سمبل در GIS بر اساس ویژگی های کمی متغیرها

روشهای طبقه بندی عوارض

در بخش Classification Method هنگام کلاس بندی عوارض برای حالت کمی (نمادسازی) ۷ روش وجود دارد که عبارتند از:

  • روش دستی یا Manual
  • روش فواصل مساوی یا Equal Interval
  • روش تعیین دستی فواصل یا Defined Interval
  • روش چارک یا Quantile
  • روش جنک یا شکست های طبیعی Natural Breaks
  • روش فواصل هندسی Geometrical Interval
  • روش انحراف معیار Standard Deviation

تمامی روشهای ۷ گانه بالا برای عوارض وکتوری و رستری استفاده می شود.

روشهای مختلف طبقه بندی عوارض بر اساس سمبل در GIS

روش Manual بعنوان اولین روش طبقه بندی عوارض بر اساس سمبل در GIS

اگر مقادیر عددی موجود برای کلاس بندی را بخواهید به صورت دستی طبقه بندی کنید، به گونه ای که هم تعداد طبقات و هم فواصل طبقات توسط کاربر تعیین شود از این روش می توان استفاده کرد. این روش بیشترین کاربرد را دارد.

روش Equal Interval

در این روش که معمولاً برای متغیرهای عددی که دارای دامنه همسانی هستند استفاده می شود. این روش کل دامنه اعداد از کوچکترین تا بزرگترین را به فواصل مساوی دسته بندی می کند. یعنی کاربر مشخص می کند که مقادیر عددی که مورد استفاده قرار می گیرد به چند دسته مساوی تقسیم شود. مثلاً درصد یک متغیر یا مقدار دمای توزیع شده در یک منطقه.

روش Define Interval

این روش دقیقاً برعکس روش قبلی است. یعنی کاربر فواصل بین مقادیر را مشخص می کند، ولی نرم افزار بر اساس فواصل تعیین شده، تعداد کلاسها یا طبقات را تعیین می نماید. مثلاً می توان مشخص کرد که در نقشه دمای یک منطقه هر کلاس نشان دهنده ۱۰ درجه سانتی گراد باشد.

در سه روش طبقه بندی بالا احتمال اینکه یکی از کلاسها یا طبقات یا حتی چند کلاس و طبقه فاقد ارزش یا عارضه باشد وجود دارد. (شاید برخی از کلاسها خالی باشند و عارضه ای در این دامنه عددی قرار نگیرد.

روش چارک یا Quantile

در این روش هر کلاس در برگیرنده یک تعداد مساوی از عوارض است. این روش در واقع زمانی استفاده می شود که پدیده های مورد استفاده دارای توزیع خطی باشند. در واقع در این روش به هر کلاس تعداد مقادیر همسان (یکسان) اختصاص داده می شود.  در این روش برعکس روشهای قبلی، هیچ کلاسی خالی نخواهد بود یا کلاس و طبقه ای وجود نخواهد داشت که تعداد خیلی زیاد یا خیلی کمی از عوارض را در بر بگیرد. در واقع توزیع نرمال و مناسبی را در بر می گیرد.

از آنجایی که در این روش عوارض به گروه های با تعداد مساوی در هر کلاس دسته بندی می شوند، نتایج ارائه شده بر روی نقشه اغلب می تواند گمراه کننده باشد. عوارضی که دارای ویژگی مشابه هستند ممکن است در کلاسهای همسایه قرار گیرند، یا حتی عوارضی که فاصله خیلی زیادی در متغیر مورد بررسی دارند شاید در کلاس یکسانی قرار گیرند. برای کاهش این میزان خطا می توان تعداد کلاسها را افزایش داد.

روش Natural Breaks

کلاسها و طبقه بندی در این روش بر اساس گروه بندی های طبیعی زاتی در هر گروه تعیین می شود. شکست کلاسها یا حد آستانه هر کلاس و طبقه در واقع تعیین کننده این حالت است که عوارض این گروه بیشترین شباهت را دارند و از طرفی کلاسها نیز بیشترین تفاوت را با یکدیگر نشان می دهند. در واقع کلاسها و عوارض در موقعیتی از همدیگر فاصله می گیرند و کلاس بندی می شوند که بیشترین اختلاف و تفاوت را با یکدیگر دارند.

این روش بر اساس الگوریتم جنک فرایند طبقه بندی را انجام می دهد.

روش Geometrical Interval بعنوان ششمین روش طبقه بندی عوارض بر اساس سمبل در GIS

در صورتی که عوارض از نظر ویژگی های هندسی در یک سری مشخص قرار گیرند این روش طبقه بندی استفاده می شود. ضریب هندسی در این روش طبقه بندی می تواند یک بار (به حالت معکوس آن) تغییر کند تا دامنه کلاس بهینه شود.

این الگوریتم با به حداقل رساندن مجموع مربعات تعداد عناصر در هر کلاس فواصل هندسی را ایجاد می کند. این حالت تضمین می کند که دامنه هر کلاس تقریباً تعداد مشابهی از مقادیر را با هر کلاس دارد و تغییر بین فواصل نسبتاً سازگار است.

این الگوریتم به طور خاص برای داده هایی استفاده می شود که حالت پیوسته دارند (مثلاً تغییرات تدریجی دما یا بارش یا ارتفاع بر روی داده های رستری). این روش در واقع حالتی اصلاح شده بین روشهای Equal Interval و Natural Breaks و Quantile است. در نتیجه باعث می شود که یک حالت بالانس و تعادل بین تغییرات بارز در مقادیر میانه و شدید ایجاد شود، بنابراین نتیجه ای حاصل می شود که از نظر بصری جذاب و از لحاظ کارتوگرافی جامع و کامل باشد.

روش Standard Deviation

این روش نشان می دهد که تغییرات بین مقادیر عوارض تا چه حدی نسبت به میانگین اختلاف دارد. در واقع نرم افزار مقادیر میانگین و انحراف معیار را محاسبه می کند. شکست و طبقه بندی بین کلاس ها با دامنه های عددی مساوی ایجاد می شود که بخشی از انحراف معیار هستند. معمولا در فواصل ۱ و  و  و  انحراف معیار با استفاده از مقادیر میانگین و انحراف معیار از میانگین محاسبه می شوند.

شکل زیر مقادیر بالاتر از میانگین را با رنگ آبی و مقادیر کمتر از میانگین را با رنگ طیف قرمز نشان می دهد.

روش انحراف معیار در gis

آسام

آکادمی سامانه اطلاعات مکانی یک مرجع تخصصی و کاربردی برای آموزشهای GIS و RS است.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*