– هر محصول وبسایت فقط برای خریدار آن قابل استفاده است
– انتشار محصول های آکادمی به هر نحوی پیگرد شدید قانونی دارد
– از اینکه به قوانین آکادمی و خود احترام می گذارید از شما ممنونیم